INNOWACJE

Inwestycje Grupy Azoty w 2020 roku

W 2020 roku Grupa Azoty wydała ponad 2,75 mld zł na inwestycje.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W

W 2020 roku Grupa Azoty wydała ponad 2,75 mld zł na inwestycje. Pieniądze te pochodziły ze środków własnych, pakietu korporacyjnych umów kredytowych, pożyczek, leasingu oraz dotacji. Najwięcej – ponad 1,74 mld zł – zainwestowaliśmy w rozwój naszego biznesu. 

[203-1]

Struktura nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty w 2020 roku:

Inwestycje związane z rozwojem biznesu1 744 675 tys. zł
Inwestycje związane z utrzymaniem biznesu
323 542 tys. zł
Inwestycje mandatowe
449 395 tys. zł
Zakupy gotowych dóbr
54 520 tys. zł
Pozostałe (komponenty, remonty znaczące, inne)
182 592 tys. zł

Polimery Police
[203-2]

Naszą kluczową inwestycją jest projekt Polimery Police obejmujący budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Generalnym wykonawcą projektu jest Hyundai. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na 2023 rok. 

Inwestycja w Polimery Police w 2020 roku:

 • podpisanie pomiędzy spółkami Grupy Azoty oraz Grupą Lotos, Hyundai oraz KIND umowy na finansowanie projektu;
 • podpisanie umowy kredytowej z konsorcjum banków i instytucji finansowych;
 • zakończony proces pozyskiwania kompletu 22 pozwoleń na budowę;
 • przygotowanie fundamentów pod zbiorniki na propan oraz zbiornik na etylen;
 • montaż przyłączy wodoru, pary technologicznej oraz gazu ziemnego;
 • kontynuacja prac montażowych m.in. konstrukcji dachów zbiorników propanu i etylenu, rurociągów, pompowni i sterowni;
 • rozpoczęcie budowy pieca dla instalacji PDH;
 • zawarcie umów na pogłębienie terminalu portowego.

Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej naszej Grupy, a także wzmocni niezależność energetyczno-surowcową całego kraju. Projekt jest zgodny ze strategią gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, definiującą proces dekarbonizacji tworzyw sztucznych w całym cyklu życiowym dzięki zastosowaniu czterech głównych rozwiązań: 

 • przejścia na gospodarkę tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym;
 • zwiększenia efektywności energetycznej w procesie produkcji;
 • dekarbonizacji procesu produkcji;
 • częściowego przejścia na surowce odnawialne.

Polipropylen, który będzie produkowany przez Polimery Police, jest związkiem chemicznym wykorzystywanym w przemysłach chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, spożywczym oraz m.in. w branży opakowań, elektroniki i motoryzacji. Nowoczesne technologie produkcji gwarantują niskie zużycie surowców i energii, dużą niezawodność instalacji oraz ograniczony zakres oddziaływania na środowisko poprzez niższą emisję tlenków siarki czy dwutlenku węgla. 

Inwestycja ma również ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Zakład w Policach jest głównym pracodawcą w regionie, a budowa i uruchomienie Polimerów Police oznacza zwiększenie dochodów gminy, rozwój przedsiębiorczości oraz szansę na ograniczenie odpływu mieszkańców do innych regionów. Ponadto inwestycja może okazać się źródłem wsparcia lokalnych badań terenowych, rozwoju szkolnictwa wyższego i zawodowego, a także finansowania rozwoju nowej infrastruktury. 

DOBRA PRAKTYKA
[203-2]

Po uruchomieniu fabryki polipropylenu znacząco zwiększy się ruch na trasie do Grupy Azoty Police. Dlatego nasza Grupa ściśle współpracowała przy projektowaniu zachodniej obwodnicy Szczecina. W 2021 roku udostępniliśmy nasze tereny niezbędne do budowy tunelu, który ma być częścią obwodnicy. Dzięki staraniom Grupy zmieniona została też jej pierwotna trasa ze względu na kolizje z infrastrukturą zakładową. Ostatecznie inwestor przyjął bardzo korzystny dla spółki wariant, uwzględniając budowę tunelu o ok. 1,5 km dłuższego niż pierwotnie zakładano. Pozwoli to na niemal bezkolizyjne i bezpieczne przeprowadzenie obwodnicy przez tereny należące do spółki. 

Zobacz inne inwestycje Grupy Azoty w 2020 roku
Nazwa inwestycji
Budżet inwestycji
Poniesione nakłady
Poniesione nakłady w 2020 roku
Opis inwestycji
Planowany termin zakończenia
Grupa Azoty POLICE
Uniezależnienie produkcji wody zdemineralizowanej od zmiennego zasolenia w rzece Odrze, zwiększenie możliwości wytworzenia wód specjalnych na instalacjach
108 000
60 172
59 122
Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania i demineralizacji wody celem zabezpieczenia przed okresowym występowaniem podwyższonego zasolenia rzeki Odry na potrzeby spółek Grupy Azoty POLICE
2023
Grupa Azoty PUŁAWY
Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe
1 200 000
412 077
401 382
Dostosowanie energetycznych instalacji wytwórczych do wymagań środowiskowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału zakładowej elektrociepłowni w zużyciu energii elektrycznej przez instalacje produkcyjne oraz zapewnienie ciągłości dostaw mediów energetycznych
2022
Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego
695 000
352 471
111 479
Zwiększenie efektywności produkcji kwasu azotowego oraz poprawa ekonomiki wytwarzanych na jego bazie nawozów
2028
Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej
430 000
388 365
24 918
Poprawa jakości nawozów na skutek zastosowania nowoczesnej granulacji mechanicznej
2021
Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx
145 000
60 296
29 824
Przystosowanie kotła do nowych norm emisji NOx oraz konieczność odtworzenia jego poprawnego stanu technicznego
2022
Wymiana turbozespołu
85 000
28 591
28 382
Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu poprzez wymianę turbozespołu upustowo-kondensacyjnego na nową jednostkę
2021
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
Modernizacja węzła sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku
140 000
66 607
7 284
Odtworzenie zdolności sprężania gazu syntezowego dla potrzeb Wytwórni Amoniaku poprzez zabudowę nowych kompresorów
2022
Kotły rezerwowo- szczytowe
123 000
9 300
9 201
Kotłownia szczytowo-rezerwowa w funkcji źródła szczytowego współpracować będzie z kotłami parowymi; w przypadku postoju kotłów węglowych spełniać będzie samodzielnie funkcję rezerwowego źródła pary
2023
Zakup i zabudowa sprężarki tlenu
72 800
34 294
26 819
Wymiana wyeksploatowanych sprężarek tlenu napędzanych turbiną parową na jedną sprężarkę o napędzie elektrycznym
2021
[103-2]

Ekologiczne inwestycje

Nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści. Wybrane dane niefinansowe Grupy Azoty (podane w porównaniu z 2019 rokiem) prezentują się następująco:

 • 10% – ograniczenie zapotrzebowania na paliwa do wytwarzania energii;
 • 20% – zredukowanie emisji gazu cieplarnianego: podtlenku azotu;
 • ponad 17% – zmniejszenie emisji pyłu PM 2.5; 
 • 5% – zmniejszenie ilości odpadów;
 • ponad 130 projektów wspartych w ramach strategii CSR.

Wybrane inwestycje ekologiczne w 2020 roku:

Grupa Azoty S.A.:

 • Rozpoczęcie projektu budowy instalacji do suchego odbioru żużla w Centrum Energetyki Grupy Azoty. Zrealizowanie inwestycji umożliwi wyłączenie układu hydrotransportu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej i wody oraz rezygnację ze składowania żużla i odzysk suchego żużla przeznaczonego do wykorzystania w budownictwie drogowym.
 • Budowa turbogeneratora wykorzystującego parę m.in. z Wydziału Kwasu Siarkowego. Efektem jest wykorzystanie odpadowej energii cieplnej do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Dostosowanie instalacji odsiarczania spalin do nowych, zaostrzonych wymagań UE – konkluzji BAT. 
 • Budowa instalacji biologicznego oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji produkcyjnych Grupy Azoty. Efektem przeprowadzonych testów będzie wypracowanie założeń do modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków.

Grupa Azoty Kędzierzyn:

 • W Grupie Azoty Kędzierzyn w 2020 roku realizowano prace związane z wdrażaniem tzw. polityki parowej, czego efektem będzie m.in. obniżenie zapotrzebowania na parę w procesach technologicznych produkcji amoniaku i wodoru, a w konsekwencji również obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z procesów spalania powstałych w zakładowej elektrociepłowni.

Grupa Azoty Puławy:

 • Modernizacja kotła parowego i zmniejszenie emisji tlenków azotu.
 • Dostosowanie instalacji odsiarczania spalin do wymagań konkluzji BAT.
 • Rozbudowa stacji dekarbonizacji.
 • Zagospodarowanie emisji gazów odpadowych z węzła produkcji roztworu azotanu amonu na Wydziale Saletry i RSM.
 • Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe.
 • Kontynuacja prac mających na celu wyłonienie wykonawcy projektu i budowy centralnej biologicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Rozpoczęto badania laboratoryjne i pilotowe odprowadzanych strumieni ścieków w celu dobrania odpowiedniej technologii ich oczyszczania. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na dotrzymanie przez Grupę Azoty Puławy warunków określonych w konkluzjach BAT w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków.

Grupa Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk:

 • Odzysk fosforanów z odcieków ze składowiska fosfogipsu w Wiślince. Odzysk pozwala na przyspieszenie procesu rekultywacji składowiska, poprawia stan środowiska naturalnego oraz wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju, zmniejszając zużycie zasobów naturalnych, wody oraz surowców fosforowych.
 • Odzysk popiołu ze spalania osadów ściekowych klasyfikowanych jako odpad. Odpady zawierają fosfor, który został uznany przez Europejską Agencję Środowiska za surowiec priorytetowy, a jako główne obszary działania w równoważeniu jego zużycia Agencja wskazała m.in. recykling i ponowne wykorzystanie fosforu z osadów ściekowych. Ponadto zastosowanie popiołów jako surowca o niskiej zawartości kadmu pozwala na ograniczenie jego zawartości w nawozach fosforowych i zmniejszenie jego akumulacji w glebie, co ma również pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.
 • Modernizacja stacji przeładunkowej ługu sodowego. Stację wyposażono w urządzenia ochrony środowiska, m.in. tacę ociekową na stanowiskach rozładunku wagonów kolejowych, wannę żelbetową na stacji pomp, instalację do zbierania odcieków. Ponadto stacja została wyposażona w urządzenia do napełniania i opróżniania cystern wyposażone w układy awaryjnego rozłączania zabezpieczające przed niekontrolowanymi wyciekami. Dzięki modernizacji zmniejszono ryzyko oddziaływania przeładunków chemikaliów na środowisko.
DOBRA PRAKTYKA

[203-2]

Naszymi najlepszymi praktykami oraz doświadczeniem dzielimy się podczas branżowych spotkań, konferencji i paneli. 

 • W marcu 2020 roku Grupa Azoty była honorowym gospodarzem XV Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona Środowiska. Energetyka. Ciepłownictwo. Przemysł, organizowanej przez BMP. Przedstawiciele Grupy wzięli udział w panelu otwierającym konferencję oraz w warsztatach poświęconych tematyce odpadów. Nasi eksperci przedstawili również koncepcję ograniczania emisji oraz rolę gospodarki o obiegu zamkniętym jako narzędzia służącego wdrożeniu idei prośrodowiskowych. 
 • W czerwcu 2020 roku wzięliśmy udział w debacie online przygotowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego „Zielona transformacja odbudową gospodarki? Wyzwania i perspektywy Polskiej Chemii”. 
 • W październiku 2020 roku uczestniczyliśmy w debacie „Unijne cele redukcji emisji – jak Polska Chemia ma im sprostać?” zorganizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. 
[307-1]

Wartość pieniężna kar za niezgodność z prawem i/lub regulacjami środowiskowymi [PLN]


20192020
Grupa Azoty POLICE
46 215
0
Grupa Azoty PUŁAWY
3 276 186
5 573 283
Suma
3 322 401
5 573 283


W marcu 2020 roku oraz w marcu 2021 roku decyzjami Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wymierzono Grupie Azoty Puławy karę za 2019 oraz za 2020 rok w związku z wprowadzeniem z zakładowej elektrociepłowni zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, tlenki azotu i pyły) ponad dozwolone limity.

W związku z realizacją przez Grupę Azoty Puławy przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz usunięcia przyczyn wymierzenia kar, których wykonanie zapewni spełnienie standardów emisyjnych, Grupa wystąpiła do Inspektoratu z wnioskami o odroczenie wymierzonych kar. Termin płatności kar został odroczony na koniec 2022 roku. Po realizacji koniecznych prac Grupa Azoty Puławy będzie wnioskowała o zmniejszenie wysokości odroczonych kar o środki wydane na ich wykonanie.

Zrównoważona produkcja

Jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Azoty jest zrównoważona produkcja. Naszą fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. 


Poliamid-6

Przykładem zrównoważonych produktów w naszej Grupie może być poliamid-6 i jego compoundy. Poliamid-6 jest tworzywem konstrukcyjnym używanym w wielu gałęziach gospodarki. Warto podkreślić, że znacząco poprawia lub minimalizuje oddziaływanie człowieka na środowisko. W przemyśle spożywczym używany jest do produkcji folii do żywności, która znacznie wydłuża jej przydatność do spożycia, zapobiegając marnotrawieniu. W branży samochodowej części wykonane z poliamidu-6 istotnie zmniejszają masę samochodów, tym samym obniżając zużycie paliw i pośrednio przyczyniając się do ochrony środowiska. Poliamid-6 wykorzystywany jest także w przemyśle włókienniczym – znacząco wydłuża czas użytkowania odzieży i dywanów. 

W Grupie Azoty produkujemy poliamid-6 według najnowocześniejszych technologii czołowych zachodnich dostawców – firm Zimmer oraz Uhde Inventa-Fischer. Technologie produkcji zostały w ostatnich latach istotnie zmodernizowane, a stopień oddziaływania na środowisko znacznie obniżony. Zmniejszone zostało również zużycie surowców i energii. 

NOX

W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska Unia Europejska ustanowiła wymogi dotyczące emisji spalin z ciężkich i lekkich pojazdów ciężarowych wyposażonych w silniki Diesla. Jedną z metod przyjętych przez producentów pojazdów w celu zapewnienia zgodności poziomu emisji z wymogami UE jest SCR (selektywna redukcja katalityczna), która chemicznie zmniejsza emisję tlenków azotu (NOx) przy użyciu w układzie wydechowym dodatku w postaci mocznika, czyli płynu AdBlue® (NOXy® z Grupy Azoty) zawierającego jego odpowiednie stężenie. Stosowanie płynu o właściwym stężeniu jest kluczowe dla utrzymania wydajności i zapewnienia prawidłowej pracy systemu. W 2020 roku Grupa Azoty przeprowadzała badania w kierunku rozwoju linii produktowej NOXy i uzupełnienia oferty o NOXy z dodatkami, dzięki którym możliwe będzie:

 • większe w porównaniu z klasycznym AdBlue obniżenie poziomu emisji tlenków azotu;
 • większe w porównaniu z klasycznym AdBlue obniżenie liczby cząstek stałych;
 • obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla;
 • zmniejszenie zużycia paliwa;
 • wydłużenie żywotności katalizatora SCR.

Z uwagi na otrzymane wyniki badań wskazujące na osiągnięcie założonych celów dla nowego produktu Grupa Azoty pracuje nad wdrożeniem go do masowej produkcji i sprzedaży. Zakładamy, że będzie on dostępny dla naszych klientów w 2022 roku.

NovaTec

Wspólnie z firmą Compo Expert wprowadziliśmy do naszej oferty stabilizator azotu i granulowany nawóz azotowy NovaTec. Blokują one czasowo aktywność bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryfikacji na okres do 3 miesięcy. Spowolnienie uwalniania azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla roślin, jak i środowiska:

 • znaczne ograniczenie wymywania azotu,
 • gwarancja harmonijnego zaopatrzenia roślin uprawnych w azot,
 • wysoka efektywność nawet na lekkich glebach,
 • ograniczenie ilości przejazdów po polu,
 • wzrost wysokości plonu i jego jakości.

Tohumus

[203-2]

Aby wyjść naprzeciw potrzebom zmieniającego się rolnictwa, Grupa Azoty wprowadziła organiczno-mineralny stymulator wzrostu roślin pochodzący z biologicznego, naturalnego surowca. Produkowany jest w procesie alkaicznej ekstrakcji z węgla brunatnego. Wykorzystanie kwasów humusowych w produkcji roślinnej umożliwia otrzymanie większej ilości żywności o lepszej jakości. Wyniki licznych badań preparatu pokazały bardzo wysoką skuteczność w poprawie produktywności roślin (większe plony, większy przyrost masy nadziemnej roślin, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego czy zwiększenie naturalnej odporności). Preparat wykazuje również pozytywny wpływ na żyzność gleby poprzez:

 • zwiększenie pojemności wodnej, zwłaszcza gleb lekkich, co sprawia, że zagrożenie suszą jest mniejsze,
 • tworzenie struktury gruzełkowatej gleby, tworząc dobre stosunki powietrzno - wodne,
 • zwiększenie dostępności składników pokarmowych dla roślin,
 • zmniejszenie wypłukiwania pierwiastków i ich zatrzymanie w strefie korzeniowej (lepsze możliwości pobrania przez roślinę uprawną),
 • utrzymanie odpowiedniej zawartości materii organicznej,
 • wykazuje większą absorbcję energii słonecznej, a tym samym lepsze właściwości termiczne (co ma wpływ na dynamikę uwalniania się składników pokarmowych z zasobów glebowych),
 • wspomagają rozwój pożytecznych mikroorganizmów,
 • wspomagają rozkład resztek pożniwnych (organicznych), a uwalniane w wyniku jej przemian składniki pokarmowe stają się szybciej dostępne dla roślin.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Chcemy osiągać najwyższe standardy gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy świadomi konieczności ograniczenia zużycia surowców, odzyskiwania materiałów i recyklingu odpadów, a także rozwijania tworzyw biodegradowalnych. Potrafimy w Grupie Azoty spełniać coraz bardziej restrykcyjne normy regulacji unijnych, w których wskazuje się na konieczność dążenia do wprowadzenia w jak największym stopniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Chcemy, aby tworzone przez nas nowe produkty umożliwiały rozwój gospodarczy, a jednocześnie przyczyniały się do ochrony zasobów naturalnych i zachowywania globalnej równowagi agroekosystemów. Stawiamy na racjonalne i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować otrzymanie optymalnego i dobrego jakościowo plonu, ograniczając zanieczyszczenie i chroniąc potencjał produkcyjny środowiska.

Przykładem produktu wpisującego się w obieg zamknięty jest linia nawozów Fosfarm. To nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki w całości pochodzą z zasobów odnawialnych, m.in. z popiołu ze spalania osadów. 


Gospodarka o obiegu zamkniętym

Produkcja

Formuły nawozów Fosfarm zostały opracowane tak, aby przy jak najmniejszym zużyciu produktu zapewnić jak największą jego skuteczność. Dlatego też jego skład został wzbogacony o wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk, które znacząco przyczyniają się do poprawy jakości gleby. Nawozy te również zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny, czyli stymulują tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Konsumpcja

Na efektywność produktu wpływa także sposób jego stosowania, dlatego umożliwiamy klientom dostęp do materiałów wyjaśniających, jak i kiedy najlepiej stosować nawozy linii Fosfarm, W folderach są zawarte informacje o wielkości optymalnych dawek produktu, a także są wskazane okresy kluczowe dla wzrostu roślin, kiedy to jego stosowanie jest rekomendowane. Materiały mają również dodatkowy walor edukacyjny – wyjaśniają źródło stosowania nawozu w danym momencie cyklu życia rośliny, a także spodziewany skutek nawożenia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Recykling

Mając świadomość ograniczoności zasobów naturalnych, coraz ważniejsze staje się zrównoważone i odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Składnik będący produktem ubocznym jednego procesu, może być podstawą innego. Tę zależność wykorzystujemy w nawozach Fosfarm. Zawarty w nich fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki pochodzą z zasobów odnawialnych m.in. z popiołu ze spalania osadów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Projektowanie

Każdy element produktu, także jego opakowanie. powinno nadawać się do ponownego wykorzystania, dlatego opakowania linii Fosfarm zostały zaprojektowane tak, aby móc poddać je recyklingowi. Aby ułatwić ich segregację, zostały opatrzone stosownym oznaczeniem.

Innowacje
Spis treści
Środowisko