INNOWACJE

Nasze podejście do innowacyjności

Innowacje mają dla nas charakter strategiczny. Są częścią naszej misji oraz przyszłości Grupy Azoty. 

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
I
[IR - Prezentacja wyników]

Innowacje mają dla nas charakter strategiczny. Są częścią naszej misji oraz przyszłości Grupy Azoty. Chcemy być pionierem i liderem w obszarze chemicznych innowacji. W 2020 roku rozwijaliśmy już istniejące centra B+R oraz utworzyliśmy nowe jednostki wyspecjalizowane w konkretnych obszarach badawczych. Celem prowadzonych badań i wdrażanych innowacji jest wydłużanie naszego łańcucha wartości w kierunku wysokomarżowych, niskotonażowych produktów specjalistycznych oraz adaptowanie nowych technologii, przy jednoczesnym doskonaleniu obecnie funkcjonujących procesów. 

W 2020 roku kontynuowaliśmy proces konsolidacji działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez poszczególne spółki naszej Grupy. Wierzymy, że wspólne działania naukowców i ekspertów na poziomie całej Grupy stanowią podstawę efektywnej pracy badawczo-rozwojowej. Jednym z kluczowych elementów komplementarnego modelu zarządzania innowacjami w Grupie Azoty jest rozpoczęty w 2020 roku projekt stworzenia repozytorium prac B+R prowadzonych w Grupie aktualnie i archiwalnych, czyli zrealizowanych w ostatnich 20 latach. Repozytorium – budowane przy wykorzystaniu samouczącego się systemu informatycznego – znacznie przyspieszy poszukiwanie przez menedżerów projektów interesujących ich raportów, wyników czy podsumowań. Projekt wdrażany jest w ramach programu akceleracyjnego KPT ScaleUp. To jeden z dwóch realizowanych przez Grupę programów akceleracyjnych finansowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obydwa programy mają w założeniu współpracę dużych przedsiębiorstw z innowacyjnymi start-upami, które realizują działania odpowiadające na ich potrzeby. 

DOBRA PRAKTYKA

[203-2]

Rozszerzamy ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych dla potrzeb precyzyjnego dawkowania nawozów przez naszych klientów. W 2019 roku w Łodzi odbyło się szkolenie i przekazanie pierwszych sześciu skanerów doglebowych przedstawicielom terenowym grupy, natomiast już w 2021 roku wszyscy przedstawiciele terenowi Grupy Azoty zostali wyposażeni w te urządzenia. Skanery umożliwiają szybką, przeprowadzaną na miejscu, analizę gleby obejmującą zawartość podstawowych pierwiastków, na podstawie której wydaje się zalecenia dotyczące nawożenia w oparciu o ofertę produktową Grupy Azoty.

Skaner w czasie rzeczywistym bada próbkę gleby i za pośrednictwem specjalnej aplikacji przesyła użytkownikowi informacje z zaleceniami dotyczącymi nawożenia. Generowany raport zawiera informacje o stanie żyzności gleby, takie jak: współczynnik pH, zawartość materii organicznej (w procentach), azot całkowity, fosfor całkowity, potas wymienny, zawartość gliny i zdolność wymiany kationów.

Analiza wykonana w krótkim czasie pozwala producentowi rolnemu na podjęcie działań interwencyjnych, tzn. wprowadzenie w nawożeniu roślin składników pokarmowych, których brakuje w glebie. Przeprowadzenie ich w odpowiednim momencie wegetacji roślin może uchronić rolnika przed spadkiem plonu.

Użycie skanerów jest uzupełnieniem naszej obecnej oferty handlowej, która oprócz nawozów od trzech lat zawiera usługę polegającą na analizie danych satelitarnych umożliwiającą optymalizację zużycia nawozów. Dzięki tej usłudze, rozwijanej wspólnie z polskim start-upem SatAgro, rolnicy otrzymują poprzez specjalną aplikację aktualną i precyzyjną informację o stanie gleby na poszczególnych uprawach, co pozwala na racjonalizację użycia nawozów i uzyskiwanie jak najwyższych plonów. Korzystają na tym nie tylko producenci rolni, ale także środowisko naturalne.

SatAgro oferuje dostęp do obserwacji satelitarnych i danych meteorologicznych orazświatowej klasy narzędzia wspierające rolnictwo precyzyjne i ogólne zarządzanie uprawą. Dane satelitarne pochodzą z NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Światowej Organizacji Meteorologicznej, jak również od komercyjnych operatorów (m.in. Planet Labs).

Dzięki serwisowi SatAgro można na bieżąco monitorować rozwój upraw, organizować precyzyjne zabiegi, obserwować wpływ pogody i postępy prac agronomicznych, a także analizować dane historyczne i skuteczność zastosowanych strategii. Mapy aplikacyjne umożliwiają precyzyjny siew, nawożenie oraz opryski, a automatyczne alarmy uprzedzają użytkownika o nagłych zmianach kondycji roślin i pogody.

W 2020 roku SatAgro Sp. z o.o. pracowała wraz z grupą gospodarstw nad prototypem modułu do nawadniania precyzyjnego. Moduł ten jest pierwszym z zestawu narzędzi tworzonych w celu wsparcia gospodarstw w zarządzaniu wodą.

Moduł do precyzyjnego nawadniania, a dokładniej: deszczowania, pozwala optymalizować dawki wody poprzez automatyczny podział ścieżek technologicznych na odcinki zgodnie z wybraną strategią dawkowania. Możliwe jest uwzględnienie trzech źródeł zmienności zapotrzebowania na wodę: stanu uprawy, pojemności wodnej gleby, a także spływu związanego z topografią. Wynik jest przedstawiony w postaci interaktywnej mapy. Można go też wydrukować w formie raportu dla osoby obsługującej terminal deszczowni.

Dowiedz się więcej o naszych centrach badawczo-rozwojowych
[204-1]

[204-1] 

Nasze innowacje są doceniane przez zewnętrznych ekspertów. Projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wśród zakwalifikowanych przedsięwzięć znajdują się m.in.: 

  • opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego; wartość projektu 27,40 mln zł, dofinansowanie 11,67 mln zł 
  • opracowanie innowacyjnego procesu otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora w postaci cieczy jonowej; wartość projektu 5,87 mln zł, dofinansowanie 2,52 mln zł
  • nowe formulacje wysokoazotowych nawozów typu CRF/SRF na bazie azotanu amonu i powłok biodegradowalnych; wartość projektu 5,47 mln zł, dofinansowanie 2,61 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wsparło również nasz projekt opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK). Celem jest wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększanie ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maksymalnie 48 miesięcy. Kluczową korzyścią z realizacji projektu i wdrożenia jego wyników do działalności przemysłowej będzie pozytywny wpływ na środowisko. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł.

Nasze innowacje w 2020 roku weszły w wymiar 3D. Otworzyliśmy nowoczesne Centrum Materiałów do Druku 3D i rozpoczęliśmy sprzedaż produktów do technologii FDM pod marką Tarfuse®. Podstawowym surowcem do produkcji jest wytwarzany w naszej Grupie wysokiej jakości poliamid-6 i jego modyfikowane odmiany. 

Rozpoczęcie sprzedaży filamentów to efekt prowadzonego od 2017 roku programu badawczo-rozwojowego. Przeprowadzamy także badania związane z opracowaniem specjalistycznych proszków polimerowych do druku w technologii SLS oraz polimerów światłoutwardzalnych do technologii SLA i DLP. Centrum Materiałów do Druku 3D, które prowadzi badania i produkuje filamenty, jest zlokalizowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie.

W celu popularyzacji technologii FDM uruchomiliśmy również Akademię Druku 3D, a pracownicy Centrum Materiałów do Druku 3D wraz z partnerami technologicznymi przeprowadzili w kilku miastach w Polsce szkolenia skierowane do naukowców, przedsiębiorców i entuzjastów druku 3D. 

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Kędzierzyn zawarła w 2020 roku umowę z generalnym wykonawcą Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kędzierzynie-Koźlu. Centrum będzie kontynuacją uruchomionego w 2018 roku Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwojowych, które dało firmie możliwość odtwarzania w skali laboratoryjnej procesów produkcyjnych. Uruchomienie Centrum – planowane na I kw. 2022 r. – pozwoli kędzierzyńskiej spółce na poszerzenie skali i zakresu dotychczasowych działań, szczególnie w segmencie Oxoplast. Wartość inwestycji to ponad 40 mln zł, a na jej realizację Grupa uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

DOBRA PRAKTYKA

[203-2]

Jesteśmy otwarci na współpracę w obszarze innowacji z podmiotami zewnętrznymi. W 2020 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Wspólnie będziemy inicjować projekty innowacyjnych rozwiązań technologicznych, szczególnie zwiększających wydajność energetyczną instalacji Grupy Azoty. Rozpoczęliśmy również współpracę z Akademią Morską w Szczecinie. Wraz z Grupą Azoty utworzony będzie nowy kierunek studiów: inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe. Nasi specjaliści będą również wraz z naukowcami z Akademii prowadzić projekty naukowe i badania. 

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów opracowała gamę innowacyjnych stabilizatorów azotu będących płynnymi kompozycjami inhibitora ureazy, które oprócz konkurencyjności na rynku mają zapewnić nawozom wytwarzanym na bazie mocznika spełnienie wymogów formalnoprawnych ustawy, która wkrótce będzie obowiązywała każdego producenta nawozowego w Polsce. 

Dodatkowo kompozycja inhibitora ureazy może być stosowana łącznie z płynnymi nawozami azotowymi bezpośrednio przed dozowaniem na polu. Wobec tego jego odbiorcami mogą być również indywidualni klienci, tj. rolnicy stosujący doglebowo nawozy płynne na bazie mocznika. 

Etyka
Spis treści
Innowacje