[IR - Model biznesowy]

Model biznesowy i nasze wartości

Chcemy, aby aktywność Grupy Azoty była bodźcem do rozwoju krajowego sektora chemicznego i branż pokrewnych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
C

Chcemy, aby aktywność Grupy Azoty była bodźcem do rozwoju krajowego sektora chemicznego i branż pokrewnych. Jesteśmy liderem inicjatyw badawczo-rozwojowych polskiej branży chemicznej, a nasza działalność jest szansą na ograniczenie deficytu handlowego w obszarze chemikaliów. Dzięki innowacyjności zmieniamy naszą strukturę przychodów, przechodząc na pozycje i rynki wysokomarżowych, niskotonażowych chemikaliów.

Naszą markę budujemy harmonijnie, opierając rozwój na innowacyjności, wiedzy, odpowiedzialności i profesjonalizmie. Według poniższego modelu biznesowego była prowadzona działalność w 2020 roku, model wraz ze strategią został zaktualizowany w 2021 roku.

Misja Grupy Azoty – na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2013-2020:

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

Wizja Grupy Azoty – na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty na lata 2013-2020:

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy. Zarządzamy grupą świadomie 

Szerokie portfolio produktowe
Obecna działalność Grupy Azoty koncentruje się na następujących obszarach:

 • Nawozy-Agro
 • Tworzywa
 • Chemia
 • Energia
 • OXO
 • Biel tytanowa
 • Melamina
 • Specjalistyczne produkty niskotonażowe
 • Pozostałe

Produkty Grupy Azoty znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich segmentach gospodarki.

Lider w Polsce

Grupa Azoty jest największym krajowym producentem chemikaliów.

TOP 1 wśród:

 • producentów nawozów mineralnych (1 w Polsce, nr 2 w UE)
 • producentów poliamidów (1 w Polsce, nr 3 w UE)
 • producentów alkoholi OXO (1 w Polsce, nr 4 w UE) i plastyfikatorów (1 w Polsce, nr 5 w UE)
 • producentów bieli tytanowej i melaminy (1 w Polsce, nr 3 w UE)

Wiodący producent w UE

Jesteśmy pierwszą środkowoeuropejską firmą na liście 40 najbardziej wpływowych podmiotów rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015. 

Znajdujemy się w czołówce europejskich producentów chemicznych i poliamidu 6 będąc jednocześnie w elitarnym gronie producentów w pełni zintegrowanych surowcowo.

TOP 2 wśród:

 • producentów nawozów azotowych

TOP 3 wśród:

 • producentów melaminy
 • producentów nawozów wieloskładnikowych
Poznaj nasze działania/tworzenie wartości
[201-4] [203-2] [103-3]

Ludzie są fundamentem działalności Grupy Azoty, dlatego jako firma inwestujemy nieustanne w rozwijanie ich kompetencji i budowanie środowiska pracy sprzyjającego kreowaniu innowacji. Nasze wyroby podnoszą jakość życia, zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe i promują zrównoważoną produkcję rolną, stąd ciągłe doskonalenie portfolio Grupy jest dla nas priorytetem. 

Skupiamy się na osiąganiu stabilnych i przewidywalnych wyników finansowych oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym czynnikami niefinansowymi (ESG). Dzięki skali naszej działalności możemy szeroko oddziaływać na otoczenie gospodarcze i społeczne, w którym działamy, wpływając tym samym na ich pozytywny i zróważony rozwój.

Zarządzamy Grupą świadomie – nasze inwestycje i poniesione nakłady przekładają się na wymierne korzyści:

 • wzrost kapitału finansowego,
 • wzrost kapitału produkcyjnego  w postaci oferowanych produktów, usług i wysokiej jakości obsługi,
 • podnoszenie jakości kapitału ludzkiego
 • zwiększanie kapitału intelektualnego organizacji,
 • wzrost kapitału naturalnego,
 • zwiększanie kapitału społecznego i relacyjnego.
Bezpieczna chemia
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Zapewniamy bezpieczeństwo i wysoką jakość w całym cyklu produkcji. Wszystkie produkty posiadają instrukcje użytkowania dla klientów i karty charakterystyki, które pomogą w identyfikacji produktu oraz ewentualnych niebezpieczeństw wynikających z użytkowania.
 • Zarządzamy jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem w oparciu o uznane normy ISO, m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 14004, ISO 45001 i systemy branżowe
 •  Każdorazowo wykonujemy raporty bezpieczeństwa chemicznego w oparciu o unijne rozporządzenie REACH.
 •  Realizujemy program „Opieka nad produktem” w ramach członkostwa w Fertilizers Europe.
 •  Zmniejszamy negatywny wpływ na środowisko poprzez ekologiczne inwestycje, w tym m.in. w zakresie odsiarczania spalin, oczyszczania ścieków przemysłowych, ograniczania zużycia energii elektrycznej oraz wody.
 • Brak wypadków śmiertelnych
 •  Obniżenie emisji N2O w produkcji kwasu azotowego w wyniku modernizacji siatek katalitycznych i wychwytujących. W 2020 r. wskaźnik emisji wynosił 0,2 kg N2O/t HNO3 w Grupie Azoty S.A., 0,58 kg N2O/tHNO3 w Grupie Azoty Kędzierzyn oraz 0,77 kg N2O/tHNO3 w Grupie Azoty Puławy.
 • W 2020 roku ilość pobieranych wód uległa obniżeniu o 0,4% przy równoczesnym wzroście produkcji wyrobów.
 • W Grupie Azoty Kędzierzyn w 2020 roku realizowano prace związane z wdrażaniem tzw. polityki parowej, czego efektem będzie m.in. obniżenie zapotrzebowania na parę w procesach technologicznych produkcji amoniaku i wodoru, a w konsekwencji również obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z procesów spalania na zakładowej elektrociepłowni.
 • Rozpoczęcie projektu budowy instalacji do suchego odbioru żużla w Centrum Energetyki Grupy Azoty. Zrealizowanie inwestycji umożliwi wyłączenie układu hydrotransportu i ograniczenie zużycia energii elektrycznej i wody oraz rezygnację ze składowania żużla i odzysk suchego żużla przeznaczonego do wykorzystania w budownictwie drogowym.


[103-3]

Chemia użyteczna użytkowa
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Wprowadziliśmy do naszej oferty dwa nowe produkty NovaTec i Tohumus1, które nie tylko z powodzeniem rozwijają kanał sprzedaży naszaych produktów, ale również ich wykorzystanie pociąga za sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla roślin, jak i środowiska.
 •  W 2020 wprowadziliśmy ujednolicone opakowania naszych nawozów, które symbolizują elementy niezbędne do zrównoważonego budownictwa i wpisują się w spójny przekaz pod hasłem „Grunt to urodzaj”.


Rozwój oparty o innowacje w 2020
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  W 2020 roku rozwijaliśmy już istniejące centra badawczo-rozwojowe oraz rozpoczęliśmy budowę centrum w Kędzierzynie - Koźle oraz utworzyliśmy nowe jednostki wyspecjalizowane w konkretnych obszarach badawczych.
 •  Praca oraz badania prowadzone przez dwa własne Centra Badawczo-Rozwojowe.
 •  Łączną wartość wydatków na prace badawczo-rozwojowe w Grupie Kapitałowej wyniosła w 2020 roku 0,36% jej przychodów ze sprzedaży.


1 Otwarcie instalacji nastąpiło w 2021 r.

Wartość Grupy Azoty i wpływ na rozwój polskiej gospodarki
Nasze nakłady:Nasze wyniki i efekty dla otoczenia:
 •  Grupa jest jednym z największych konsumentów surowców w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku na zakup surowców potrzebnych do produkcji wydano łącznie 5,4 mld zł.
 •  Ok. 60% stanowią nakłady inwestycyjne związane z rozwojem biznesu w 2020 roku.
 •  Grupa jest jednym z kluczowych pracodawców – tworzymy ponad 15 tys. miejsc pracy.
 •  Budujemy relacje z sąsiadami m.in. wolontariat pracowniczy, stypendia oferowane uczniom.
 • [201-4] Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa (w PLN):

  20192020
  Dotacje na środki trwałe71 606 394*
  11 839 023
  Pomoc publiczna związana z działalnością w strefie ekonomicznej41 042 046**
  10 652 482
  Pozostałe dotacje państwowe257 095 444
  315 935 956
  Ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga podatkowa)1 159 400
  3 467 484
 •  Wzrost wyników operacyjnych Grupy Azoty w 2020 roku:
  · Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 10 525 mln zł
  · EBITDA osiągnęła poziom 1 322 mln zł
  · Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej Azoty wyniósł 355 mln zł
 •   [203-2] Należności budżetowe odprowadzane do gospodarki dzięki działalności kluczowych spółek Grupy Azoty:

  20192020
  Podatek od nieruchomości115 011 987
  116 423 235
  Podatek leśny3 241
  3 280
  Podatek od środków transportowych32 943
  32 636
  Podatek rolny3 823
  4 384


* Wysoki poziom dotacji uzyskanych na środki trwałe w 2019 roku wynikał z przyznanych Grupie Azoty Kędzierzyn dotacji do projektu „Demonstrator Estry Specjalne” oraz otrzymanie świadectw efektywności energetycznej.
** W 2019 roku wysoki poziom pomocy związanej z działalnością w strefie ekonomicznej wynikał z osiągniętych lepszych wyników finansowych na terenie strefy ekonomicznej przez Grupę Azoty PUŁAWY.

O Grupie Azoty
Spis treści
Strategia