O Grupie Azoty

Dialog z interesariuszami

W Grupie Azoty przekazujemy interesariuszom uczciwe i wiarygodne informacje o naszej firmie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W

W Grupie Azoty przekazujemy interesariuszom uczciwe i wiarygodne informacje o naszej firmie. Priorytetowo traktujemy dialog, ponieważ rozumiemy, że jest on podstawą wzajemnego zrozumienia w zmiennym otoczeniu. Formę i częstotliwość dialogu z interesariuszami dostosowujemy do specyfiki danej grupy oraz oczekiwań i problemów ważnych dla obu stron. Za dialog odpowiedzialni są menedżerowie poszczególnych obszarów funkcjonalnych w spółkach, którzy najlepiej znają oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy.

[102-40] [102-42] [102-43] [102-44]

Mapa interesariuszy

Grupa interesariuszyOczekiwania informacyjne
Sposób zaangażowania grupy
interesariuszy
Częstotliwość zaangażowania interesariuszy wg typu
Akcjonariusze, inwestorzy, domy maklerskie, analitycy, agencje ratingowe
 • dywidenda, cena akcji
 • strategia rozwoju grupy, plany inwestycyjne i akwizycyjne
 • stan realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych
 • wyzwania i szanse rynkowe, m.in. z zakresu cyfryzacji i innowacyjności
 • sposób zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG, ryzyka klimatycznego oraz operacyjnego
 • wyniki i plany zarządzania ochroną środowiska
 • procedury w przypadku przeniesienia własności akcji

 • walne zgromadzenia,
 • konferencje wynikowe
 • spotkania indywidualne
 • newsletter
 • konferencje inwestorskie
 • cykliczne spotkania w formie wizyt w terenie
 • spotkania okolicznościowe
 • konferencja Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Wall Street
 • czaty inwestorskie
Zgodnie z wymogami wynikającymi z obecności spółki na GPW:
 • sprawozdawczość finansowa raz na kwartał
 • kwartalne konferencje wynikowe
 • bieżąca komunikacja
 • walne zgromadzenia akcjonariuszy co najmniej raz w roku
 • dialog i spotkania - zależnie od potrzeb
Instytucje i stowarzyszenia rynku kapitałowego
 • podejście do wdrażania nowych wymogów regulacyjnych związanych z pakietem TCFD
 • sposób zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ESG oraz ryzyka klimatycznego
 • zapytania składane w związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych
 • pytania sondażowe przy planowanych zmianach przepisów
 • linki kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej
 • bieżąca komunikacja wynikająca z obowiązków informacyjnych
 • kwartalne konferencje wynikowe
Media zajmujące się rynkiem kapitałowym
 • prośby o komentarz Grupy Azoty do wydarzeń bieżących oraz ustosunkowanie się do informacji medialnych czy gospodarczych
 • wpływ Grupy Azoty na rozwój gospodarczo-społeczny
 • współpraca z portalami inwestorskimi
 • konferencje prasowe
 • kwartalne konferencje wynikowe
 • bieżąca komunikacja
Społeczności lokalne
 • oczekiwania dotyczące kontynuacji działalności społecznej
 • pytania dotyczące nowych form działalności w ramach partnerstwa z rolnikami/wsią
 • pytania o udział w konferencjach i wydarzeniach
 • konsultacje w przypadku zmian regulacji prawnych
 • spotkania z przedstawicielami społeczności lokalnej (m.in. środowiska artystyczne, nauczycielskie, sportowe i biznesowe)
 • spotkania w terenie, udział w lokalnych wydarzeniach
 • raport zintegrowany
 • udział pracowników Grupy Azoty w działaniach na rzecz społeczności lokalnych w ramach wolontariatu pracowniczego
 • sesja dialogowa
 • spotkania w terenie w zależności od potrzeb
 • imprezy plenerowe
Dostawcy
 • zmiany konsolidacyjne w przedsiębiorstwie i ich konsekwencje dla jednostek współpracujących z firmą

 • komunikacja bezpośrednia z osobami wyznaczonymi do współpracy przez spółki z Grupy
 • strona internetowa
 • spotkania branżowe, targi
 • raport zintegrowany
 • w zależności od potrzeb – na bieżąco i cyklicznie
Klienci
 • programy lojalnościowe oraz dostosowanie oferty do oczekiwań szerokiego grona klientów
 • nowe kanały i sposoby informowania o produktach wytwarzanych przez Grupę
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych produktów i technologii
 • strona internetowa oraz media społecznościowe,
 • badania wizerunku Grupy Azoty
 • raport zintegrowany
 • na bieżąco – działania ciągłe, badania opinii/badania satysfakcji raz w roku
O Grupie Azoty
Spis treści
Następna sekcja