O Grupie Azoty

Logistyka i łańcuch dostaw

Aby nasza Grupa sprawnie działała – mogła produkować i dostarczać swoje produkty na rynek – niezbędny jest wydajny łańcuch dostaw.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-9, 103-2]

Aby nasza Grupa sprawnie działała – mogła produkować i dostarczać swoje produkty na rynek – niezbędny jest wydajny łańcuch dostaw. Skala naszej działalności sprawia, że każdego dnia w Polsce i na całym świecie transportujemy tysiące ton nawozów, produktów chemicznych i surowców do ich wytworzenia. Nasze departamenty logistyki i zakupów dbają, aby przewozy te były maksymalnie zoptymalizowane, co przynosi nie tylko oszczędności finansowe, ale także wymierne korzyści dla środowiska. W Grupie Kapitałowej od lat działa nowoczesny system TMS SOOT, który usprawnia procesy związane z transportem i pozwala m.in. komunikować się z przewoźnikami, zgłaszać zdarzenia transportowe, awizować transporty i powiadamiać odbiorców o rozpoczęciu transportu. 

Posiadamy bazy magazynowe w całej Polsce, korzystamy też z magazynów ponad 80 dystrybutorów zewnętrznych. Przestrzegamy wszelkich standardów przechowywania naszych produktów z zachowaniem norm bezpieczeństwa określonych w kartach charakterystyki produktów.

Transport kolejowy surowców i produktów jest najbardziej ekologiczny i efektywny kosztowo. Jego sprawną organizacją dla całej Grupy zajmuje się nasza spółka Grupa Azoty Koltar, która jest jednocześnie właścicielem nowoczesnej hali napraw i przeglądów technicznych lokomotyw.

Posiadamy także własne aktywa portowe w Gdyni, Gdańsku i Policach. Wysyłka produktów drogą morską ma przede wszystkim formę ładunków całostatkowych w masowcach i chemikaliowcach, a także dużych transportów intermodalnych w kontenerach. Nasze ładunki obsługiwane są przez terminale kontenerowe Gdyni i Gdańska oraz przez większość działających na rynku armatorów. Transport drogą morską dotyczy zarówno nawozów, jak i produktów chemicznych podlegających dalszemu przetwarzaniu przez odbiorców.

[103-2] [205-2]

Wszystkich naszych dostawców obowiązuje „Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych”. Dokument wyraźnie zakazuje m.in.:

  • korzystania z pracy dzieci w całym łańcuchu dostaw;
  • korzystania z pracy przymusowej lub niewolniczej;
  • korupcji w jakiejkolwiek postaci – „Zero tolerancji dla korupcji”;
  • finansowania partii politycznych;
  • prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • łamania podstawowych praw pracowniczych i przepisów prawa;
  • dyskryminacji pracowników.

Zapisy Kodeksu zobowiązują też wykonawców do minimalizowania swojego oddziaływania na środowisko naturalne oraz unikania wykorzystywania surowców ze stref konfliktów.

Na etapie wyboru dostawcy wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z „Kodeksem postępowania dla partnerów biznesowych” oraz „Kodeksem postepowania etycznego Grupy Azoty”, a następnie w zawieranych umowach strony zobowiązują się do przestrzegania i stosowania obu dokumentów. Dodatkowo z każdym dostawcą podpisujemy zobowiązanie do wzajemnego wspierania się w procesie wykrywania i zwalczania uchybień oraz niezwłocznego informowania o tego typu przypadkach.

O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty