O Grupie Azoty

Struktura Grupy Kapitałowej

Działamy jako jedna, zintegrowana marka Grupa Azoty.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[IR - Ład korporacyjny]

Działamy jako jedna, zintegrowana marka Grupa Azoty. Nasz model zarządzania zakłada centralizację, dzięki której osiągamy efekt synergii. Główne procesy gospodarcze są podejmowane na poziomie całej Grupy. Jednocześnie zachowana została podmiotowość i samodzielność prawna spółek w obrębie Grupy. 

Grupa Azoty realizuje politykę zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne spółek ją tworzących osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z międzynarodowymi standardami.

[403-1]

Priorytety naszej działalności to wysoka wymagana jakość produktów, dbałość o bezpieczeństwo technologiczne i techniczne, środowisko, bezpieczeństwo procesowe, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy naszym pracownikom oraz poprawa efektywności energetycznej. Zintegrowany system zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń, a także ciągłego doskonalenia. Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:

 • ustalenie polityki;
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki;
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań;
 • sprawdzanie efektów działań;
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.

Jednostka dominująca i podmioty zależne na 31.12.2020 roku.

Najważniejsze informacje o spółkach:

Grupa Azoty S.A. prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych. Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2008 roku, obecna również w indeksach zagranicznych: MSCI Emerging Markets. Siedziba Jednostki Dominującej Grupy Azoty mieści się w Tarnowie.

Skład Grupy Jednostki Dominującej:
Grupa Azoty Compounding

Obszary działalności:
 • model biznesowy obejmuje portfel wyspecjalizowanych tworzyw inżynieryjnych, powstałych w wyniku uszlachetniania tworzyw sztucznych, przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych.


Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne

Obszary działalności:
 • świadczy wielobranżowe usługi projektowe związane z pełną obsługą projektową procesów inwestycyjnych w przemyśle chemicznym.

Grupa Azoty Koltar

Obszary działalności:
 • usługi z branży kolejowej,
 • naprawy podwozi kolejowych oraz zbiorników cystern dostosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

Spółki bezpośrednio zależne od Grupy Azoty:
Grupa Azoty Puławy

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów mineralnych,
 • produkcja melaminy,
 • produkcja kaprolaktamu,
 • produkcja nadtlenku wodoru
 • produkcja wyrobów z polietylenu
 • produkcja gazów technicznych
 • produkcja produktów REDNOX
Siedziba: Puławy

Grupa Azoty Police

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów azotowych,
 • produkcja nawozów wieloskładnikowych,
 • produkcja bieli tytanowej.
Siedziba: Police

Grupa Azoty Kędzierzyn

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów azotowych,
 • produkcja OXO (alkohole OXO i plastyfikatory).
Siedziba: Kędzierzyn-Koźle

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol

Obszary działalności:
 • wydobycie i przetwórstwo siarki,
 • produkcja siarki płynnej, granulowanej, nierozpuszczalnej, mielonej, pastylkowanej, płatkowanej.
Siedziba: Grzybów

Grupa Azoty ATT Polymers

Obszary działalności:
 • produkcja poliamidu-6 (PA-6).
Siedziba: Guben (Niemcy)

COMPO EXPERT Holding

Obszary działalności:
 • produkcja nawozów specjalistycznych.
Siedziba: Münster (Niemcy)

Zobacz strukturę grupy oraz zmiany dotyczące formy własności
[102-18] [102-5] [102-10]

[102-18] [102-5]

Struktura Grupy Azoty na dzień 31.12.2020 roku


[102-10]

Zmiany w 2020 roku

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w naszych spółkach, które nastąpiły w 2020 roku. Po szczegółowe informacje zapraszamy do lektury dostępnego na stronie internetowej Grupy Azoty „Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku”.

 • Wykreślenie z rejestru spółki Infrapark Police S.A. w likwidacji.
 • Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police.
 • Podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Azoty Polyolefins S.A.
 • Rejestracja połączenia spółek Koncept Sp. z o.o. i PROZAP Sp. z o.o.
 • Wykup akcji spółki Grupa Azoty Siarkopol od akcjonariuszy mniejszościowych.
 • Zakłady Azotowe Chorzów S.A. zmieniły nazwę na Grupa Azoty Zakłady Azotowe Chorzów S.A.
 • Umorzenie udziałów w spółce REMZAP Sp. z o.o.
 • Rejestracja spółki COMPO EXPERT Egypt LLC.
 • Likwidacja spółki Grupa Azoty Folie Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Rejestracja zmiany nazwy spółki Grupa Azoty Fosfory Sp. z o.o.
Zobacz naszą strukturę nadzorczą
[102-18]



Zarząd Grupy Azoty S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.:

102-18

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce: 
 • zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu Spółki, kierowanie i koordynowanie prac Komitetów Stałych i Rady Grupy oraz kierowanie i koordynacja bieżących działań Zarządu Spółki;
 • składanie w imieniu Zarządu Spółki sprawozdań oraz przedstawianie wniosków wymagających uchwał innych organów Spółki;
 • formułowanie Strategii oraz nadzór nad jej realizacją w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • zarządzanie Grupą Kapitałową oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad podmiotami tworzącymi Grupę Kapitałową;
 • nadzór nad polityką informacyjną w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad realizacją strategii i polityki personalnej (HR) na poziomie korporacyjnym w Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad działaniami związanymi z zarządzaniem, rozwojem i optymalizacją organizacji na poziomie Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej;
 • nadzór nad realizacją strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynacja funkcji audytu wewnętrznego;
 • koordynacja działań związanych z zarządzaniem zgodnością (compliance);
 • zarządzanie i koordynacja działań sponsoringowych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad projektami związanymi z komunikacją i wizerunkiem Spółki Dominującej i Grupy Kapitałowej;
 • koordynacja działań prawnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • reprezentowanie Spółki wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych powyżej.

Mariusz Grab, Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za obszar logistyki, energetyki oraz public affairs w zakresie nadzorowanych procesów i obszarów, zakres kompetencji w spółce przedstawia się następująco:  
 • formułowanie i realizacja przyjętej strategii zakupowej w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad realizacją postanowień Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, w tym nad organizacją postępowań przetargowych;
 • zarządzanie procesem dostawy surowców i półproduktów do Spółki Dominującej i do pozostałych Spółek Grupy Kapitałowej oraz współdziałanie z Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Segment Agro i Segment Tworzyw w arbitrażu dotyczącym alokacji wolumenu i cen półproduktów wewnątrz ww. segmentów;
 • nadzór nad zakupami strategicznymi w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór strategiczny i koordynacja integracji surowcowej i półproduktowej w Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad procesem wyboru dostawców surowców, w tym surowców strategicznych, towarów i półproduktów w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad IT w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • zarządzanie obszarem cyberbezpieczeństwa w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad realizacją funkcji ochrony i przetwarzania danych osobowych;
 • nadzór i koordynacja działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w tym ochrony fizycznej osób i mienia;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych powyżej.

dr hab. Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu1
Kompetencje w spółce: 
 • Odpowiedzialny za obszar logistyki, energetyki oraz public affairs w zakresie nadzorowanych procesów i obszarów, zakres kompetencji w spółce przedstawia się następująco: zarządzanie logistyką dostaw surowców, półproduktów i produktów w Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad zarządzaniem i optymalizacją gospodarki magazynowej i terminali w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad procesem wyboru dostawców usług logistycznych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej
 • w ramach centrów usług wspólnych – Biznes serwis w zakresie magazynowania i logistyki oraz Serwis infrastruktura w zakresie zarządzania infrastrukturą, drogami;
 • zarządzanie procesami ryzyka;
 • nadzór nad procesami związanymi z przekształceniami strukturalno–kapitałowymi w Grupie Kapitałowej oraz inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w zakresie funkcji wsparcia;
 • formułowanie i realizacja przyjętej strategii transformacji energetycznej w Grupie Kapitałowej;
 • nadzór strategiczny i koordynacja spraw regulacyjnych w zakresie energii i klimatu;
 • nadzór strategiczny i koordynacja spraw związanych z energetyką i serwisem energetycznym oraz uprawnieniami do emisji w Grupie Kapitałowej;
 • zarządzanie działaniami public affairs związanymi z ochroną rynku i obszarem legislacyjnym w interesie Grupy Kapitałowej;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych powyżej.

Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za integrację produkcji, Segment Agro, Segment Tworzywa oraz infrastrukturę, zakres kompetencji w spółce przedstawia się następująco: 
 • pełnienie funkcji Dyrektora Generalnego w Spółce Dominującej;
 • przygotowanie i wdrożenie wieloletnich planów produkcyjnych, rozwojowych i inwestycyjnych w Spółce Dominującej;
 • zarządzanie i koordynacja integracją procesów produkcyjnych w Spółce Dominującej;
 • koordynacja planowania remontów i postojów technologicznych w Spółce Dominującej;
 • nadzór nad Segmentem Biznesowym Agro w Grupie Kapitałowej w zakresie: koordynacji produkcji i sprzedaży nawozów mineralnych, roztworów mocznika i pozostałych produktów Segmentu oraz nadzór nad podstawowym zabezpieczeniem surowcowym nawozów azotowych, marketingiem i cenami transferowymi w obszarze Segmentu oraz współpracą ze spółkami dystrybucyjnymi w obszarze nawozów mineralnych;
 • nadzór nad Segmentem Biznesowym Syntez Organicznych w Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad Segmentem Biznesowym Tworzyw w Grupie Kapitałowej, w szczególności w zakresie: kaprolaktamu, poliamidów i compoundingu, koordynacji produkcji oraz rozwój tego obszaru;
 • inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych w nadzorowanych Segmentach;
 • nadzór i współudział w wyborze dostawców usług serwisowych;
 • nadzór nad gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą (w tym drogi) w Spółce Dominującej;
 • nadzór nad energetyką w Spółce Dominującej;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych wyżej.

dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za realizację innowacji, programy badawczo–rozwojowe oraz realizację inwestycji, zakres kompetencji z spółce przedstawia się następująco: 
 • nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynowanie obszaru innowacji technologicznych;
 • koordynowanie polityki i formułowanie programów w zakresie badań i rozwoju, w tym współpraca z uczelniami i instytucjami w zakresie badań i innowacji, w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad usługami analiz laboratoryjnych w Spółce Dominującej;
 • inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach usług laboratoryjnych;
 • nadzór nad obszarem Druku 3D oraz jego rozwój;
 • inicjowanie i planowanie kluczowych projektów inwestycyjnych związanych z poprawą efektywności w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad realizacją projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Serwis wsparcia inżynierskiego w zakresie usług inżynierskich oraz realizacji inwestycji;
 • nadzór nad procesem wyboru dostawców usług inwestycyjnych i serwisowych;
 • nadzór nad zakupami technicznymi w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej
 • kontrola wykonania budżetu i zakresu rzeczowego poszczególnych projektów inwestycyjnych w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynacja i nadzór nad ochroną własności intelektualnej i przemysłowej oraz transferem technologii w Spółce Dominującej;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych zarządzanych procesach i obszarach wymienionych wyżej.

Artur Kopeć, Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo, ochronę środowiska oraz dialog społeczny, zakres kompetencji w spółce przedstawia się następująco: 
 • nadzór nad procesami zapewniającymi bezpieczeństwo techniczne, przeciwpożarowe i środowiskowe w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad wyborem dostawców usług w ramach bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynacja i zarządzanie produkcyjnym majątkiem trwałym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynacja i zarządzanie infrastrukturą krytyczną w Spółce Dominującej;
 • nadzór nad przygotowaniem i realizacją programu społeczno–środowiskowego;
 • ochrona środowiska;
 • współpraca z uczelniami i szkołami w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • dialog społeczny w Spółce Dominującej oraz nadzór nad jego przebiegiem w Grupie Kapitałowej;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych wyżej.

Tomasz Hryniewicz, Wiceprezes Zarządu
Odpowiedzialny za finanse, relacje inwestorskie oraz kontroling, zakres kompetencji w spółce przedstawia się następująco: 
 • monitorowanie realizacji planów na poziomie wolumenowym i wartościowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • przygotowanie operacyjnych, rocznych i wieloletnich planów rzeczowo–finansowych;
 • zarządzanie, koordynacja i kontrola procesów planowania, budżetowania i kontrolingu;
 • nadzór nad finansami w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • nadzór nad polityką rachunkowości w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • zarządzanie polityką kredytową w Spółce Dominującej i Grupie Kapitałowej;
 • koordynacja sprawozdawczości publicznej i raportowanie zarządcze dla organów korporacyjnych Spółki;
 • udział w realizacji procesów związanych ze sprzedażą składników majątku finansowego;
 • nadzór nad relacjami z inwestorami giełdowymi;
 • inicjowanie i wypracowywanie systemowych rozwiązań dla Grupy Kapitałowej w ramach centrów usług wspólnych - Biznes serwis w zakresie rachunkowości, podatków, ubezpieczeń, i innych;
 • nadzór i koordynacja obszaru analiz i konsolidacji danych rynkowych na poziomie korporacyjnym w Grupie Kapitałowej;
 • współdziałanie z pozostałymi Członkami Zarządu w zakresie bieżącego operacyjnego zarządzania Spółką Dominującą;
 • nadzorowanie prac jednostek i komórek organizacyjnych w nadzorowanych i zarządzanych procesach i obszarach wymienionych wyżej.

1 Wiceprezes Zarządu Spółki od 15 grudnia 2020 roku

Rada Grupy

Prace Zarządu Grupy Azoty S.A. wspierane są przez Radę Grupy, w której skład wchodzą zarządy kluczowych spółek Grupy Azoty. Rada doradza, opiniuje i inicjuje działania usprawniające zarządzanie oraz najważniejsze zmiany w Grupie. Do kompetencji Rady należy także opiniowanie założeń budżetów spółek oraz założeń planów wieloletnich. Rada służy również jako platforma usprawniająca komunikację, współpracę i wymianę informacji w Grupie.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy Azoty. Jej kompetencje są opisane w Statucie Spółki i obejmują m.in.:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 • ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty;
 • zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
 • opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia walnemu zgromadzeniu;
 • udzielanie zarządowi zgody na dokonanie istotnych czynności prawnych.

Skład Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. na dzień 31.12.2020 r.:

 • Pan Wojciech Krysztofik, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 • Pan Zbigniew Paprocki, Sekretarz Rady Nadzorczej;
 • Pani Monika Fill, Członek Rady Nadzorczej;
 • Pan Robert Kapka, Członek Rady Nadzorczej;
 • Pan Bartłomiej Litwińczuk, Członek Rady Nadzorczej;
 • Pan Michał Maziarka, Członek Rady Nadzorczej;
 • Pan Roman Romaniszyn, Członek Rady Nadzorczej;
 • Pan Marcin Mauer, Członek Rady Nadzorczej.


O Grupie Azoty
Spis treści
O Grupie Azoty