Strategia

Wyzwania na przyszłość

W Grupie Azoty z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy prace nad przyjętą w 2019 roku strategią Europejskiego Zielonego Ładu.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[IR - Perspektywy na przyszłość] [201-2] [103-3]

W Grupie Azoty z ogromnym zainteresowaniem śledziliśmy prace nad przyjętą w 2019 roku strategią Europejskiego Zielonego Ładu. Jest to zbiór inicjatyw politycznych Komisji Europejskiej, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 roku. Zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. 

Sektor chemiczny będzie odgrywał główną rolę w osiąganiu wszystkich europejskich zielonych celów. Od nowoczesnych procesów wytwórczych i produktów zależeć będzie poprawa sytuacji klimatycznej. Innowacyjne, proekologiczne rozwiązania w branży chemicznej wpływają na inne gałęzie przemysłu, a tym samym na całą gospodarkę.

Konieczność ekologicznych zmian nie jest dla Grupy Azoty – podobnie jak dla całego polskiego przemysłu chemicznego – zaskoczeniem. W ciągu wielu ostatnich lat polska chemia dokonała wielu inwestycji, usprawnień procesów produkcyjnych, innowacji produktów zmniejszających oddziaływanie na środowisko. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że spełnienie zapisów Europejskiego Zielonego Ładu wymaga jednak zdecydowanie szybszych i dalej idących kroków. W Grupie Azoty chcemy tę sytuację wykorzystać do zmiany optyki i potraktowania wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem jako nowych możliwości rozwoju. Praktyczną realizacją tych założeń jest chociażby nasza autorska, opatentowana w 2020 roku technologia polimerów biodegradowalnych (skrobi termoplastycznej). To tworzywa o nowych właściwościach, na których – w co wierzymy – w niedalekiej przyszłości będzie opierał się przemysł opakowań. Wytwarzana w naszych zakładach od 2021 roku skrobia termoplastyczna przeznaczona jest na wyroby opakowaniowe, folie, torby oraz artykuły jednorazowego użytku (np. elementy wyposażenia cateringu). Może być równorzędnym zamiennikiem konwencjonalnych tworzyw, takich jak poliolefiny czy PVC. 

Obszarem szczególnej uwagi w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu będzie energetyka. Mamy świadomość, że branża chemiczna jest głównym użytkownikiem energii, odpowiedzialnym za około jedną czwartą końcowego zużycia energii w przemyśle w Europie. Jednocześnie produkty wytwarzane przez przemysł chemiczny pozwalają pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł - to chemia tworzy podstawowe elementy potrzebne do budowy paneli słonecznych i turbin wiatrowych. W Grupie Azoty duże nadzieje wiążemy z technologiami wodorowymi i ich wykorzystaniem jako konkurencyjnego nośnika energii. Polska zajmuje trzecie miejsce wśród wytwórców wodoru w Unii Europejskiej, a połowa wodoru produkowanego w naszym kraju powstaje w fabrykach Grupy Azoty. 

W Grupie Azoty prowadzimy analizy ekonomiczne i techniczne dotyczące produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, co ograniczy ślad węglowy naszej produkcji oraz pozwoli produkować m.in. „zielony wodór”. W lipcu 2020 roku nasza Grupa znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy krajowej gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego. W wyniku podpisania listu, Grupa Azoty bierze aktywny udział w konsultacjach nad Polską Strategią Wodorową. Przystąpiliśmy też do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru zainicjowanego przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku. Sojusz wspiera wdrażanie europejskiej strategii wodorowej. Jego głównym celem jest zidentyfikowanie i przeprowadzenie projektów inwestycyjnych dotyczących łańcucha wartości wodoru. Sojusz ma również wskazać przeszkody w zwiększaniu skali czystego wodoru oraz wnieść wkład w prace nad priorytetami w zakresie badań i innowacji. 

Chcąc przyczynić się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu z jednej strony nasze działania koncentrują się na dążeniu do ograniczenia naszego bezpośredniego wpływu na klimat i środowisko, które zostały opisane w części dotyczącej ujawnień TCFD (link), z drugiej poszukujemy i wdrażamy rozwiązania na poziomie naszych produktów. Kierunki ekologicznych zmian w Grupie Azoty związanych z nowymi przepisami europejskimi wyznacza nasza strategia biznesowa, której częścią jest strategia zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Zgodnie z przyjętymi założeniami, będzie ona podlegać regularnej rewizji i aktualizacji, tak aby umożliwiać reagowanie na zmieniające się otoczenie, pojawiające się nowe wyzwania czy pojawiające się rozwiązania i narzędzia.

Nasze działania w segmencie Nawozy 

Szczególną wagę przykładamy do realizacji unijnej strategii „Od pola do stołu”. Cel ten związany jest z ograniczaniem stosowania pestycydów i nawozów o 50% do 2030 roku i zwiększeniem powierzchni upraw organicznych. Jednym z wielu działań Grupy Azoty wpisujących się w tę perspektywę był zakup spółki COMPO EXPERT. Firma ta produkuje nawozy specjalistyczne ograniczające straty składników odżywczych np. poprzez otoczkowanie, co wpisuje się bezpośrednio w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Efektywność użycia tych produktów jest o 50% wyższa od tradycyjnych, przy obniżeniu intensywności nawożenia o 20%.

Krokiem do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu jest także wprowadzenie przez nas na rynek linii produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Fosfarm to linia nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. To nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki tj. miedź i cynk. Zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki pochodzące z zasobów odnawialnych m.in. z popiołu ze spalania osadów. Tym samym wykorzystujemy surowce pozostałe po produkcji jednego produktu do stworzenia kolejnego. 

W ideę Europejskiego Zielonego Ładu wpisuje się również program „Grunt to urodzaj”. Nasi przedstawiciele za pomocą skanerów AgroCares mogą już w całym kraju przeprowadzać szybkie analizy gleby dla rolników. Dzięki skanerom raport z analizy gleby dostępny jest na telefonie rolnika w kilka minut po przeprowadzeniu badania wraz z precyzyjnymi zaleceniami dotyczącymi potrzeb mineralnych gruntu. Dzięki zastosowaniu rolnictwa precyzyjnego do gleby trafiają tylko niezbędne składniki. 

Nasze działania w segmencie Tworzywa

Kolejnym przykładem zrównoważonych produktów w naszej Grupie jest produkcja poliamidu-6 i jego compoundów. Produkt wykorzystywany jest w wielu gałęziach gospodarki i znacząco minimalizuje oddziaływanie człowieka na środowisko. Wykorzystywany jest do produkcji folii do bezpiecznego przechowywania i pakowania żywności, czy w branży samochodowej wpływając na zmniejszenie masy samochodu, a tym samym oszczędność zużycia paliw. Wzrost efektywności środowiskowej i kosztowej naszych procesów, dzięki ograniczaniu zużycia surowców, odzyskiwaniu materiałów czy recyklingowi odpadów, wpływa na redukcję zużycia energii, emisji oraz wody.

Ponadto, pracujemy nad wdrożeniem do produkcji i sprzedaży nowego produktu AdBlue, który wzbogacony o odpowiednie stężenie mocznika wpłynie na zmniejszenie emisji tlenków azotu w pojazdach wyposażonych w silnik diesla. Wyniki badań uzyskane w naszym laboratorium wskazały dodatkowe korzyści dla środowiska wynikające z wprowadzenia tego produktu, takie jak obniżenie liczby cząsteczek stałych, zmniejszenie zużycia paliwa, obniżenie dwutlenku węgla.

Polimery Police to jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, zgodna ze strategią gospodarki neutralnej dla klimatu, o obiegu zamkniętym, uwzględniająca proces dekarbonizacji tworzyw sztucznych w całym cyklu życia. Projekt umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Inwestycja obejmuje budowę instalacji do produkcji propylenu oraz polipropylenu wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą towarzyszącą, a także terminalu portowego z bazą zbiorników surowcowych. Produkowany polipropylen będzie związkiem chemicznym wykorzystywanym w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, tekstylnym, spożywczym oraz m.in. w branży opakowań, elektroniki i motoryzacji. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz możliwością wielokrotnego wykorzystania zastępując produkty jednorazowego użytku.

W kontekście Europejskiego Zielonego Ładu warto przypomnieć, że nasza Grupa jest pierwszą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku tworzyw w 100 proc. biodegradowalnych. Tarnowska spółka uruchomiła linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej o rocznych zdolnościach produkcyjnych 300 ton. Jednocześnie podpisała umowy o nawiązaniu współpracy związanej z zastosowaniem nowego produktu. 

Nasze działania w obszarze Energii

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty włączyła się w prace nad stworzeniem „Polskiego porozumienia wodorowego”. Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu podpisany został list intencyjny dotyczący ustanowienia partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty i województwo małopolskie będą ściśle współpracować na rzecz ochrony powietrza i klimatu w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie regionalnego planu działań dla klimatu i energii”. Podpisanie porozumienia o współpracy, w którym Grupa Azoty deklaruje m.in. dążenie do osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce, odbyło się w lutym 2021 roku. Ponadto Grupa Azoty zadeklarowała realizowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rozwijaniem technologii zielonego amoniaku i zielonego wodoru.

DOBRA PRAKTYKA

Grupa Azoty Kędzierzyn jest w trakcie realizacji kluczowego projektu mającego zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i przyszłość spółki, umożliwić obniżenie zużycia surowców pierwotnych, emisji dwutlenku węgla oraz energochłonności produkcji podstawowych produktów. Nowa koncepcja energetyczna będzie się opierała w znaczącym stopniu na wykorzystaniu ciepła procesowego pochodzącego z instalacji chemicznych, a nie na inwestycji w kolejny kocioł węglowy.

Strategia
Spis treści
Następna sekcja