Etyka

Różnorodność w miejscu pracy

We wszystkich naszych spółkach obowiązują jasne zasady zatrudnienia i awansu.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W

We wszystkich naszych spółkach obowiązują jasne zasady zatrudnienia i awansu. Dążymy do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich naszych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz spółek i kluczowych menedżerów.

Zakazana jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Statut Grupy Azoty definiuje zasady powoływania Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu. W zakładowym układzie zbiorowym pracy zawarte są kryteria zatrudnienia i awansu dotyczące stanowisk menedżerskich oparte na modelu kompetencji i badaniach psychologicznych weryfikujących predyspozycje kierownicze kandydatów. Również w regulaminie pracy Grupy Azoty znajduje się rozdział, w którym jest mowa o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Przyjmując do pracy nowe osoby, nie stosujemy parytetów – w każdej sytuacji liczą się wyłącznie kompetencje danej osoby, a nie jej płeć, pochodzenie czy wiek. Grupa Azoty na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego zatrudnianym osobom, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Grupy.

DOBRA PRAKTYKA

W Grupie Azoty Puławy funkcjonuje Forum Dialogu – cykliczne spotkania pracodawcy ze wszystkimi działającymi w spółce związkami zawodowymi. Prezentowane są tam informacje dotyczące najważniejszych aspektów działalności Grupy Azoty Puławy oraz prowadzone dyskusje na temat wniosków oraz inicjatyw propracowniczych. W spółce działa też zespół ds. negocjacji zakładowego układu zbiorowego pracy powołany do rozmów i konsultacji z organizacjami związkowymi na temat zmian w zakresie regulacji objętych tym układem. Negocjacje dotyczą wniosków zarówno pracodawcy, jak i związków zawodowych.

[A400-1]

Łączna wysokość rocznych składek PFRON


20192020Suma
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
1 409 276.0
1 123 135.0
2 532 411.0
Grupa Azoty POLICE
2 916 429.0
2 803 768.0
5 720 197.0
Grupa Azoty PUŁAWY
3 618 423.0
3 880 515.4
7 498 938.4
Grupa Azoty S.A.
2 618 870.0
2 576 138.0
519 008.0
Grupa Azoty razem
10 562 998.0
10 383 556.4

[A400-2]

Liczba związków zawodowych i funkcjonowanie rady pracowników


20192020
Grupa Azoty KĘDZIERZYN
33
Grupa Azoty POLICE
66
Grupa Azoty PUŁAWY
99
Grupa Azoty S.A.
55
[405-2]

Stosunek przeciętnego wynagrodzenia kobiet brutto do przeciętnego wynagrodzenia  mężczyzn brutto (ze względu na kategorie pracowników) [%]

Poziom struktury
Grupa Azoty S.A.Grupa Azoty KĘDZIERZYNGrupa Azoty PUŁAWYGrupa Azoty POLICE
Rok20192020201920202019202020192020
Kategorie pracowników
Aparatowi105.3299.48103.4899.18109.12105.20109.6686.77
Inne robotnicze99.5396.5086.5087.3584.9183.9177.5180.91
Kierownicy94.4595.1693.0285.8695.1393.0193.54104.85
Laboranci106.50107.09112.08128.38107.24105.4589.5593.69
Mistrzowie95.5398.7977.0879.7287.8988.5082.7879.52
Samodzielni92.1990.6199.40123.3486.2784.7264.54-
Specjaliści92.0791.3988.4289.6486.6590.2785.8382.82
Wyższa kadra menedżerska100.6794.69104.84103.13113.62116.43118.22116.01
Zarząd109.85106.96


*W ramach kalkulacji wskaźnika uwzględniono premie i nagrody

[102-41]

Pracownicy objęci układami zbiorowymi pracy

W Grupie Azoty SA 99% pracowników objętych jest zbiorowych układem pracy. Wyłączony z tej grupy jest Zarząd oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę – kontraktów menedżerskich. W Grupie Azoty Kędzierzyn Układ Zbiorowy Pracy stosuje się do blisko 98% wszystkich pracowników z wyłączeniem członków Zarządu, kadry zarządzającej, pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz pracowników zatrudnionych na zastępstwo. W Grupie Azoty Puławy i Grupie Azoty Police zbiorowym układem pracy objętych jest 100% pracowników.

Poprzednia sekcja
Spis treści
Innowacje