Wyniki finansowe

Wymagające otoczenie rynkowe i konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania wywołanych przez pandemię koronawirusa nie przeszkodziły Grupie Azoty w osiągnięciu w 2020 roku dobrych wyników finansowych.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
W
[IR - Prezentacja wyników]

Wymagające otoczenie rynkowe i konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych warunków funkcjonowania, wywołanych przez pandemię koronawirusa nie przeszkodziły Grupie Azoty w osiągnięciu w 2020 roku dobrych wyników finansowych. 

Nasze skonsolidowane przychody w 2020 roku wyniosły 10,5 mld zł. Wśród najważniejszych czynników, które wpłynęły na wielkość obrotów, należy wymienić wzrost sprzedaży segmentu Nawozy-Agro oraz ograniczenie popytu na rynkach docelowych segmentów Chemia i Tworzywa. 

Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w 2020 roku 1,3 mld zł. Wpłynęły na niego niska cena gazu, rekompensaty z tytułu pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej1 oraz tarcza antykryzysowa2

Skonsolidowany wynik netto Grupy Azoty w 2020 roku to 355 mln zł. 

Pełne sprawozdanie finansowe naszej Grupy za 2020 rok znajduje się na naszych stronach korporacyjnych.

1 Rekompensaty z tytułu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ustalone przez Urząd Regulacji Energetyki.
2 Dofinansowanie w ramach Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w wersji 4.0. 

[102-7]
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 10 524 527 tys. zł (-6.93% r./r.)
 • EBITDA osiągnęła poziom 1 321 547 tys. zł (-7.2% r./r.)
 • Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Grupa Azoty wyniósł 355 410 tys. zł  (-12.82% r./r.)

* W 2013 roku skorygowano o zysk z tyt. nabycia spółki Grupy Azoty PUŁAWY, Grupy Azoty SIARKOPOL, AIG oraz odpis instalacji POM.
W 2014 roku skorygowano o odpis instalacji BKF.
W 2015 roku skorygowano o odpis na aktywa Wytwórni C-nonu z benzenu, instalacji przerobu tłuszczów i instalacji do produkcji dwusiarczku węgla.
W 2016 roku skorygowano odpis aktualizujący należności AIG, odpis złóż AIG i instalację przerobu tłuszczów.
W 2017 roku – instalacja przerobu tłuszczów.
W 2017 roku wynik EBITDA i zysk netto skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, odpis AIG oraz Elektrowni Puławy i złóż siarki.
W 2018 roku wyniki skorygowano o odpis instalacji przerobu tłuszczów, dodatkowo zysk netto o skutki utraty kontroli nad spółką AFRIG S.A.
W 2019 roku wynik skorygowano o odpisy aktualizujące dot. Spółki zależnej Chorzów, o skutki czasowego unieruchomienia instalacji w Policach oraz o odpisy części aktywów w Siarkopolu z tytułu załamania na rynku siarki.


Wyniki spółek Grupy Azoty za 2020 rok

Skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody

(wszystkie dane podano w tysiącach zł, o ile nie wskazano inaczej)

Zyski i straty
za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
za okres
od 01.01.2019
do 31.12.2019
za okres
od 01.01.2018
do 31.12.2018
za okres
od 01.01.2017
do 31.12.2017
za okres
od 01.01.2016
do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży
10 524 527
11 307 915
9 998 967
9 617 495
8 966 804
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów
(8 351 020)
(8 833 939)
(8 406 271)
(7 457 734)
(7 004 483)
Zysk brutto ze sprzedaży2 173 507
2 473 976
1 592 696
2 159 761
1 962 321
Koszty sprzedaży
(915 699)
(902 195)
(658 602)
(673 555)
(669 315)
Koszty ogólnego zarządu
(804 475)
(886 734)
(812 368)
(757 767)
(727 412)
Pozostałe przychody operacyjne
164 040
65 518
49 604
50 200
48 138
Pozostałe koszty operacyjne
(61 614)
(137 741)
(90 186)
(181 425)
(186 128)
Zysk na działalności operacyjnej
555 759
612 824
81 144
597 214
427 604
Przychody finansowe
36 126
29 407
55 057
32 107
33 745
Koszty finansowe
(100 675)
(96 265)
(108 740)
(68 931)
(44 443)
Koszty finansowe netto
(64 549)
(66 858)
(53 683)
(36 824)
(10 698)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
14 939
12 493
13 092
16 015
15 170
Zysk przed opodatkowaniem506 149558 459
40 553576 405432 076
Podatek dochodowy(150 739)(150 786)(32 793)(87 579)(116 833)
Zysk netto355 410407 6737 760488 826315 243
Inne całkowite dochody
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat
Straty aktuarialne dotyczące programów określonych świadczeń
(20 061)
(29 908)
(19 428)
(7 991)
(10 333)
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat
3 404
4 995
3 633
1 510
1 937
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do zysków i strat razem(16 657)(24 913)(15 795)(6 481)(8 396)
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - efektywna część zmian wartości godziwej
(67 494)
4 952
(16 724)
27 808
(8 852)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
71 541
(11 043)
4 786
1 157
978
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat
12 900
(941)
3 178
(5 296)
1 682
Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat razem16 947(7 032)(8 760)23 669(6 192)
Suma innych całkowitych dochodów290(31 945)(24 555)17 188(14 588)
Całkowity dochód za okres355 700375 728(16 795)506 014300 655
Zysk/(Strata) netto przypadający/-a dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
311 617
372 856
9 869
456 663
301 870
Udziałowców niesprawujących kontroli
43 793
34 817
(2 109)
32 163
13 373
Całkowity dochód za okres przypadający dla:
Akcjonariuszy jednostki dominującej
314 300
342 337
(13 739)
470 204
289 475
Udziałowców niesprawujących kontroli
41 400
33 391
(3 056)
35 810
11 180
Zysk netto na jedną akcję:
Podstawowy (zł)
3,14
3,76
0,10
4,60
3,04
Rozwodniony (zł)
3,14
3,76
0,10
4,60
3,04


Źródło: Opracowanie własne

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty są jawne i powszechnie dostępne. Zgodnie z przepisami udostępniamy wszystkim interesariuszom nasze sprawozdania finansowe, sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską, które są zgodne z interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pełne skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy Azoty dostępne jest na naszych stronach internetowych.

Zobacz komentarz ekspercki do sytuacji finansowej Grupy Azoty w 2020 roku

Poziom przychodów ze sprzedaży uległ spadkowi w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,93%, poziom zysku brutto ze sprzedaży w 2020 roku był niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 300 469 tys. zł, co oznacza spadek o 12% rok do roku. Całkowity zysk na działalności operacyjnej wyniósł 555 759 tys zł i był niższy o 9,3% w porównaniu do 2019 roku. 


Nawozy AgroTworzywaChemiaEnergetykaPozostałe

2019202020192020201920202019202020192020
Przychody zewnętrzne ze sprzedaży6 716 7456 364 6241 458 0471 135 4422 638 8852 522 073274 660255 726221 578247 662
EBIT640 069492 95717 361105 24593 291157 34011 00711 92092 16822 627
EBITDA964 690820 26750 05331 946207 762265 665102 26398 30315 706137 288


Źródło: Opracowanie własne
* Wynik EBIT liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej, prezentowany (prezentowana) w rachunku zysków i strat po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.
** Wynik EBITDA liczony jest jako zysk (strata) z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację po korekcie o zysk z tytułu okazyjnego nabycia.

Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych


Źródło: Opracowanie własne

Struktura przychodów wg segmentów

W 2020 roku przychody ze sprzedaży w segmencie Nawozy-Agro wyniosły 6 364 624 tys. zł i stanowiły 61% całkowitych przychodów ze sprzedaży na poziomie grupy. W porównaniu do 2019 roku poziom przychodów w tym segmencie uległ nieznacznemu spadkowi o 5,2%, a jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 1,1 pp. Około 55,4 proc. sprzedaży produktów segmentu Nawozy stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. W pozostałych segmentach również zanotowano spadek przychodów: w segmencie Tworzywa przychody ze sprzedaży stanowiły 11% całkowitych przychodów ze sprzedaży grupy, a wartość przychodów segmentu uległa zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 22%, w segmencie Chemia odnotowano spadek o 4,43%, natomiast w segmencie Energetyka o 6,9% względem 2019 roku. W segmencie Pozostałe w 2020 roku odnotowano przychody ze sprzedaży na poziomie 247,7 mln zł, tj. wzrost o 11,8% w porównaniu do 2019 roku. Stanowią one 2,3 proc. przychodów grupy.

Udział poszczególnych segmentów w strukturze przychodów 2020 roku, w porównaniu do 2019 roku, nie uległ znaczącym zmianom. 

EBIT

Wynik EBIT w 2020 roku ukształtował się na poziomie 555 759 tys. zł. W 2020 roku segmenty Nawozy-Agro, Chemia oraz Pozostałe wygenerowały dodatni wynik EBIT. Rentowność EBIT w 2020 roku wyniosła 5,3% (w 2019 roku 5,4%).

EBITDA

Grupa Azoty osiągnęła w 2020 roku dodatni wynik EBITDA na poziomie 1 321 547 tys. zł oraz osiągnęła zysk netto w kwocie 355 410 tys. zł. Były to wyniki niższe odpowiednio o 102 563 tys. zł oraz o 52 263 tys. zł od wyników uzyskanych w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Zgodnie ze zaktualizowaną w maju 2017 roku strategią Grupy Azoty na lata 2013–2020 celem strategicznym grupy było osiągnięcie rentowności EBITDA na poziomie 14%. W 2020 roku EBITDA wyniosła 13%.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty


Notaza okres od 01.01.2020 do 31.12.2020za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
Zyski i straty

Przychody ze sprzedaży110 524 52711 307 915
Koszty wytworzenia/nabycia sprzedanych produktów, towarów i materiałów2(8 351 020)(8 833 939)
Zysk brutto ze sprzedaży

2 173 5072 473 976
Koszty sprzedaży
2
(915 699)(902 195)
Koszty ogólnego zarządu
2
(804 475)(886 734)
Pozostałe przychody operacyjne
3
164 04065 518
Pozostałe koszty operacyjne
4
(61 614)(137 741)
Zysk na działalności operacyjnej

555 759612 824
Przychody finansowe536 12629 407
Koszty finansowe6(100 675)(96 265)
Przychody/(Koszty) finansowe netto
(64 549)(66 858)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności
14 93912 493
Zysk przed opodatkowaniem
506 149558 459
Podatek dochodowy7(150 739)(150 786)
Zysk netto
355 410407 673


Struktura aktywów

W 2020 roku wartość aktywów Grupy Azoty wzrosła do poziomu 18 207 150 tys. zł, tj. o 2 728 459 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan aktywów trwałych wyniósł 13 511 725 tys. zł, a stan aktywów obrotowych 4 695 425 tys. zł. 

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie aktywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • wzrost stanu rzeczowych aktywów trwałych o 2 430 353 tys. zł;
 • wzrost stanu wartości niematerialnych o 42 239 tys. zł;
 • zmniejszenie się stanu zapasów o 135 798 tys. zł;
 • wzrost stanu środków pieniężnych 153 241 tys. zł.
Aktywa
Notana dzień 31.12.2020na dzień 31.12.2019
Aktywa trwałe

Przychody ze sprzedaży1010 573 1048 142 751
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania11834 690852 075
Nieruchomości inwestycyjne1257 36462 014
Wartości niematerialne131 027 310985 071
Wartość firmy13.1331 683308 589
Udziały i akcje14.19 1689 198
Inwestycje wyceniane metodą praw własności14.191 46188 909
Pozostałe aktywa finansowe14.22 4842 406
Pozostałe należności17489 827156 867
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7.494 12597 074
Pozostałe aktywa19509483
Aktywa trwałe razem

13 511 72510 705 437
Aktywa obrotowe

Zapasy151 534 0111 669 809
Prawa majątkowe16529 199474 133
Pochodne instrumenty finansowe30.543 4715 918
Pozostałe aktywa finansowe14.2-174 724
Należności z tytułu podatku dochodowego
19 62126 973
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe171 628 2441 615 486
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty18923 328770 087
Pozostałe aktywa1917 45615 456
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży209520 668
Aktywa obrotowe razem
4 695 4254 773 254
Aktywa razem
18 207 15015 478 691


Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Struktura pasywów

Istotne zmiany, jakie nastąpiły po stronie pasywów w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w badanym okresie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego:

 • wzrost stanu kapitału własnego o 594 955 tys. zł;
 • wzrost zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek o 776 317 tys. zł;
 • spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe o 8 643 tys. zł;
 • wzrost stanu pozostałych zobowiązań finansowych o 561 081 tys. zł.
Pasywa
Notana dzień 31.12.2020na dzień 31.12.2019
Kapitał własny

Kapitał zakładowy21.1495 977495 977
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej21.22 418 2702 418 270
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających21.3(48 540)5 872
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych
63 311(8 252)
Pozostałe kapitały rezerwowe21.7(17 700)-
Zyski zatrzymane
4 427 7564 124 507
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej

7 339 0747 036 374
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli21.4949 828657 573
Kapitał własny razem
8 288 9027 693 947
Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek223 322 3202 546 003
Zobowiązania z tytułu leasingu23355 774367 482
Pozostałe zobowiązania finansowe24,21.7579 43818 357
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych26490 864469 351
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe2718 60927 252
Rezerwy28211 022204 850
Dotacje29196 973193 963
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego7.4529 419461 124
Zobowiązania długoterminowe razem
5 704 4194 288 382
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek22193 443205 908
Zobowiązania z tytułu leasingu2371 42259 530
Pochodne instrumenty finansowe30.56 08615
Pozostałe zobowiązania finansowe24670 459554 305
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych2654 86353 270
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
70 01344 672
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe273 092 6932 516 567
Rezerwy2840 50437 113
Dotacje2914 34613 480
Zobowiązana związane bezpośrednio z aktywami dostępnymi do sprzedaży20-11 502
Zobowiązania krótkoterminowe razem

4 213 8293 496 362
Zobowiązania razem
9 918 2487 784 744
Pasywa razem
18 207 15015 478 691


Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Przepływy operacyjne

W 2020 roku dodatnie przepływy pieniężne netto wygenerowane przez Grupę z działalności operacyjnej wyniosły 2 705 161 tys. zł, o 671 727 tys. zł więcej niż w 2019 roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Notaza okres od 01.01.2020 do 31.12.2020za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 przekształcone*
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

506 149558 459
Korekty

Amortyzacja
765 788811 286
Utworzenie odpisów aktualizujących
3 23050 624
(Zysk)/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej
(876)3 872
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenionych metoda praw własności
(1 879)(878)
Pozostałe kapitały rezerwowe
(14 939)(12 493)
Odsetki, różnice kursowe
136 89077 124
Dywidendy
(127)(165)
(Zysk) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
(29 972)(4 498)
Zwiększenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych34(235 497)(153 472)
Zmniejszenie/(Zwiększenie) stanu zapasów i praw majątkowych34101 940(386 203)
Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych341 466 412976 551
Zwiększenie stanu rezerw
9 56353 766
Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych
23 10682 314
Zwiększenie stanu dotacji
3 87663 442
Inne korekty
21 037(3 541)
Zapłacony podatek dochodowy
(49 540)(82 754)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

2 705 1612 033 434
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
21 26710 566
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, nieruchomości inwestycyjnych
(3 002 934)(1 049 703)
Otrzymane dywidendy
717
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
(80 004)(415 462)
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
255 289246 030
Odsetki otrzymane
-26 014
Dotacje
1 804753
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
109109
Pozostałe wpływy (wydatki) inwestycyjne
(27 031)(4 813)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(2 831 493)(1 186 489)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji
205 172-
Dywidendy wypłacone
(9 447)(2 695)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
923 499217 030
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
(318 054)(286 477)
Odsetki zapłacone
(128 627)(107 629)
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu
(64 540)(56 645)
Spłata faktoringu odwrotnego
(954 154)(695 547)
Pozostałe wpływy (wydatki) finansowe34,21.6600 97212 024
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
254 821(919 939)
Przepływy pieniężne netto, razem
128 489(72 994)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
770 087846 532
Wpływ zmian kursów walut
24 752(3 451)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
18923 328770 087


Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z notami objaśniającymi stanowiącymi integralną część skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

Zobacz jak realizowaliśmy politykę dywidendową

Jednostka dominująca realizowała politykę dywidendy według przyjętej zaktualizowanej strategii na lata 2013–2020, zgodnie z którą spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%. Strategia przewidywała też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda mogła nie być rekomendowana przez zarząd.

W 2020 roku nie wypłacono dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 30 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 125 627 538,01 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego spółki. 

Dywidendy wypłacone w latach 2008-2018

Rok za który wypłacono dywidendę
Dzień dywidendy
Dzień wypłaty dywidenty
Wypracowany zysk
Łączna kwota dywidendy
Dywidenda na jedną akcję
2008
26.06.2009
1 część: 31.08.2009
61 935 tys. zł
39 898 749,42 zł
1,02 zł
2 część: 06.11.2009
2012
22.04.2013
24.05.2013
250 692 tys. zł
148 793 226,00 zł
1,50 zł
2013
18.06.2014
09.07.2014
44 117 tys. zł
19 839 096,80 zł
0,20 zł
2015
20.06.2016
11.07.2016
209 055 tys. zł
83 324 206,56 zł
0,84 zł
2016
04.08.2017
23.08.2017
224 775 tys. zł
78 364 432,36 zł
0,79 zł
2017
25.07.2018
08.08.2018
354 793 tys. zł
123 994 355,00 zł
1,25 zł


Źródło: Opracowanie własne

Zobacz jak radziliśmy sobie na giełdzie papierów wartościowych

Grupa Azoty S.A.

Rok 2019 zamknął się ceną akcji 29,28 zł, pierwszy kwartał 2020 roku to spadek cen akcji do poziomu 16,16zł w dniu 16.03.2020. Drugi kwartał przyniósł wzrost cen akcji, na początku czerwca osiągnął 35zł. Kurs zamknięcia roku 2020 był nieznacznie niższy od kursu otwarcia i wyniósł 27,45zł.

Kurs akcji Grupy Azoty S.A. w 2020 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GPW.

Grupa Azoty Police

Rok 2020 Grupa Azoty Police rozpoczęła notowaniem kursu na poziomie 10,50 zł. Pierwszy miesiąc roku był okresem stabilizacji kursu na poziomie zbliżonym do 10,00 zł. Na początku marca nastąpił spadek wyceny spółki do poziomu 7,1zł, po czym stopniowy wzrost aż do osiągnięcia ceny 15,50zł za akcje na początku czerwca.  Pod koniec czerwca nieznacznie spadł do ok. 12zł i na tym poziomie utrzymywał się do końca roku, osiągając cenę 12,20zl w dniu 30.12.2020.

Kurs akcji Grupy Azoty Police w 2020 roku

Grupa Azoty Puławy

W dniu 30 grudnia 2019 roku kurs akcji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosił 89,20 zł za akcję, z początkiem 2020 roku kurs zaczął spadać, osiągnął najniższą cenę 53,6zł w połowie marca, po czym stopniowo zaczął rosnąć do 98zł na początku czerwca. Kurs zamknięcia wyniósł 85,8zł, co stanowi nieznaczny spadek w stosunku do kursu otwarcia.

Kurs akcji Grupy Azoty Puławy w 2020 roku

Zobacz wyniki naszych spółek

Zapoznaj się z notami

Aby zapoznać się z notami objaśniającymi, kliknij poniższy link.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.pdf

Wszystkie wyniki finansowe można również pobrać z „Centrum wyników” Grupy Azoty.

Strategia
Spis treści
Ryzyko