Nasz raport

Oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za 2020 rok.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
O
[101] [102-50] [102-51]

Oddajemy w Państwa ręce raport zintegrowany prezentujący wyniki finansowe i niefinansowe Grupy Azoty za 2020 rok. Zawarto w nim informacje nt. modelu tworzenia wartości przez Grupę Azoty. Dokument zawiera także sekcję poświęconą odpowiedzi Grupy na ryzyka wynikające ze zmian klimatycznych, w tym podejmowane działania na polu dekarbonizacji. Przy jego przygotowywaniu skorzystaliśmy z najnowszych wytycznych międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI Standards). Treść i układ raportu oparte są również na zaleceniach Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (IIRC). Poprzedni raport zintegrowany Grupy Azoty – za 2019 rok – był opublikowany w grudniu 2020 roku. 

[102-52] [102-54]

Raporty przygotowywane są w cyklu rocznym. W niniejszym dokumencie przedstawiono dane za 2020 rok. Raport opracowany został w wersji podstawowej (Core).

Zakres i zasięg danych, stosowane standardy i wytyczne

[102-45] Raport opisuje działania i wyniki pozafinansowe czterech kluczowych spółek Grupy Kapitałowej:

  • Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (jednostka dominująca);
  • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (Grupa Azoty Kędzierzyn; ZAK);
  • Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z siedzibą w Puławach (Grupa Azoty Puławy);
  • Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. z siedzibą w Policach (Grupa Azoty Police).

Poza wymienionymi spółkami skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje jeszcze siedem podmiotów (spółki zależne Grupy Azoty S.A.): COMPO EXPERT Holding GmbH, Grupę Azoty ATT Polymers GmbH (Guben, Niemcy), Grupę Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Koltar Sp. z o.o. (Tarnów), Grupę Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. (Grzybów), Grupę Azoty Folie Sp. z o.o. w likwidacji oraz Grupę Azoty Compounding Sp. z o.o. 

Dane finansowe zaprezentowane w raporcie pochodzą ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek należących do Grupy Azoty.

[102-56]

W celu zapewnienia najwyższej staranności przygotowanie treści raportu wspomagał Zespół Sustainability Consulting Central Europe firmy doradczej Deloitte. Raport został poddany niezależnej, zewnętrznej weryfikacji KPMG.

W procesie zbierania danych uczestniczyło ok. 70 osób z czterech głównych spółek Grupy.

[102-49]

Zakres oraz zasięg raportu, podobnie jak zastosowane w nim metody pomiaru, nie uległy znaczącym zmianom w stosunku do ubiegłorocznego. 

[102-46]

Proces powstawania raportu

Zgodnie z podejściem wynikającym z zasady istotności poszczególne informacje niefinansowe zostały przedstawione w zakresie, w jakim są niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji grupy. W 2018 roku przeprowadziliśmy anonimową ankietę wśród naszych pracowników oraz sesję dialogową z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi Grupy, m.in. z instytucjami społecznymi, partnerami biznesowymi, rolnikami oraz publicznymi ośrodkami kultury. W 2019 roku przeprowadziliśmy dodatkowe badania interesariuszy oraz poddaliśmy wewnętrznej analizie raporty opracowane przez międzynarodowe agencje ratingowe. 

W toku dialogu określono aspekty o niskiej, średniej i wysokiej istotności. Te pierwsze, jako nietworzące wymiernej wartości dodanej dla organizacji i odbiorców raportu, zostały pominięte.

Do sporządzenia raportu za 2020 rok wykorzystaliśmy informacje z sesji dialogowej oraz badania ankietowego przeprowadzonych w ramach poprzednich procesów raportowych.

[102-47] [103-1]

Istotne aspekty sprawozdawcze GRI dla Grupy Azoty

Aspekty kluczoweAspekty ważne
Innowacje i wyzwania na przyszłość
Aspekty ważne
Oferowanie bezpiecznych produktów najlepszej jakości
Rozwój kapitału intelektualnego
Wyniki ekonomiczne i pozycja rynkowa Grupy Azoty
Różnorodność i równość szans
Zarządzanie emisjami i efektywność energetyczna
Podejmowanie współpracy ze szkołami i uczelniami, działalność edukacyjna
Etyka i przeciwdziałania korupcji

Efektywne zużycia zasobów, w tym m.in. zarządzanie zużyciem wody

Bezpieczeństwo pracowników

Nasze otoczenie
Spis treści
Nasz raport