Nasz raport

Tabela GRI

Znajdziesz tu wyjaśnienia dotyczące oznaczeń znajdujących się w całym raporcie.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
[102-55]

Tabela GRI - Indeks treści GRI Standard

Numer GRI StandardNumer wskaźnikaNazwa wskaźnika
ZAŁOŻENIA I PODSTAWY RAPORTOWANIA [2016]
GRI 101

Założenia i podstawy raportowania
WSKAŹNIKI PROFILOWE
PROFIL ORGANIZACJI [2016]
GRI 102102-1Nazwa organizacji
GRI 102102-2Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
GRI 102102-3Lokalizacja siedziby głównej organizacji
GRI 102102-4Lokalizacja działalności operacyjnej
GRI 102102-5Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102102-6Obsługiwane rynki
GRI 102102-7Skala działalności
GRI 102102-8Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji
GRI 102102-9Opis łańcucha dostaw
GRI 102102-10Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102102-11Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
GRI 102102-12Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe
i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy
GRI 102102-13Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach
STRATEGIA
GRI 102102-14Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
GRI 102102-15Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyka
ETYKA I INTEGRALNOŚĆ
GRI 102102-16Wartości organizacji, Kodeks etyczny, zasady i normy zachowań
GRI 102
102-17
Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
ŁAD ORGANIZACYJNY
GRI 102102-18Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi najwyższemu organowi nadzorczemu
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
GRI 102102-40Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą
GRI 102102-41Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
GRI 102102-42Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację
GRI 102102-43Podejście do angażowania interesariuszy z uwzględnieniem częstotliwości angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102102-44Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również przez ich zaraportowanie
PRAKTYKA RAPORTOWANIA
GRI 102102-45Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych uwzględnianych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
GRI 102102-46Proces definiowania treści raportu i granic aspektów
GRI 102102-47Zidentyfikowane istotne tematy

komentarz: W 2020 roku Grupa nie zidentyfikowała istotnych tematów.
GRI 102102-48Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

komentarz: Korekty dotyczące danych za rok 2019 wprowadzane były w ramach następujących wskaźników: 302-1, 302-3, 305-5 oraz 305-7. Korekty danych za 2019 rok wynikają z ponownego procesu przeliczenia wskaźników, która miała na celu weryfikację wprowadzonych danych.
GRI 102102-49Zmiany w raportowaniu

komentarz: Aktualizacji uległ sposób raportowania danych dot. kwestii BHP, odpadów i wody z uwagi na aktualizację Standardu GRI (wskaźniki 303, 306, 403). Poza tym zakres oraz zasięg raportu nie uległy zmianom.
GRI 102102-50Okres raportowania

komentarz: Okres raportowania: 1.01.2020–31.12.2020
GRI 102102-51Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany)

komentarz: Ostatni raport zintegrowany za 2019 rok opublikowano w grudniu 2020 roku
GRI 102102-52Cykl raportowania

komentarz: W niniejszym dokumencie zostały przedstawione dane za 2020 rok; poprzedni raport dotyczył 2019 roku
GRI 102102-53Dane kontaktowe

komentarz: Jesteśmy zainteresowani Państwa opinią na temat naszego raportu oraz zakresem informacji, jakie chcieliby Państwo znaleźć w jego kolejnej edycji. W tej sprawie, a także w sprawie zamówienia egzemplarza raportu prosimy pisać na adres
katarzyna.kapustka@grupaazoty.com

Kontakt dla mediów: Rzecznik prasowy Grupy Azoty rzecznik@grupaazoty.com 
Kontakt dla inwestorów: Zespół relacji inwestorskich ir.tarnow@grupaazoty.com
GRI 102102-54Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive

komentarz: Raport opracowany został zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania niefinansowego Global Reporting Initiative w wersji podstawowej (Core)
GRI 102102-55Indeks GRI
GRI 102102-56Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA
GRI 103103-1Wyjaśnienie zagadnień zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103103-2Podejście do zarządzania i jego elementy
GRI 103103-3Ewaluacja podejścia do zarządzania
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
ZAGADNIENIA EKONOMICZNE
WYNIKI EKONOMICZNE [2016]
GRI 201201-2Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo
GRI 201201-4Znaczące wsparcie finansowe uzyskane od państwa

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo
OBECNOŚĆ NA RYNKU [2016]
GRI 202202-1Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY [2016]
GRI 203203-1Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi
GRI 203203-2Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI [2016]
GRI 205
205-2Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo
GRI 205205-3Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania
NARUSZENIE ZASAD WOLNEJ KONKURENCJI [2016]
GRI 206206-1Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych
TEMATY ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY [2016]
GRI 301301-1Wykorzystane surowce i materiały według wagi oraz objętości

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo
GRI 301301-3Procent odzyskanych materiałów ze sprzedanych produktów i ich opakowań według kategorii materiału
ENERGIA [2016]
GRI 302302-1Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców

komentarz: Wprowadzona została korekta danych za Grupę Azoty Puławy za 2019 rok.
GRI 302302-3Intensywność zużycia energii

komentarz: Wprowadzona została korekta danych za Grupę Azoty Kędzierzyn oraz Grupę Azoty Police za 2019 rok.
GRI 302302-4Redukcja zużycia energii
WODA [2018]
GRI 303
303-1
Interakcje z wodą jako zasobem wspólnym
GRI 303
303-2
Zarządzanie wpływami związanymi z odprowadzaniem/zrzutami wody
GRI 303303-3Łączny pobór wody w podziale na źródła
GRI 303
303-4Odprowadzanie wód
BIORÓŻNORODNOŚĆ [2016]
GRI 304304-1Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami chronionymi bądź przylegających do takich obszarów
GRI 304304-2Wpływ działań, produktów i usług na bioróżnorodność
EMISJE [2016]
GRI 305305-1Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305305-4Efektywność związana z emisją gazów cieplarnianych
GRI 305305-5Redukcja emisji gazów cieplarnianych

komentarz: Wprowadzona została korekta danych za Grupę Azoty S.A. za 2019 rok.
GRI 305305-7Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków emitowanych do powietrza

komentarz: Wprowadzona została korekta danych za Grupę Azoty Puławy oraz Grupę Azoty S.A. za 2019 rok.
ŚCIEKI I ODPADY [2016]
GRI 306306-1Wytwarzanie odpadów i znaczące oddziaływania związane z odpadami
GRI 306306-2Zarządzanie znaczącymi oddziaływaniami związanymi z odpadami
GRI 306
306-3
Odpady wytworzone
GRI 306
306-4
Odpady skierowane do odzysku

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo z uwagi na nieuwzględniony podział na kategorie odpadów
GRI 306
306-5
Odpady skierowane do unieszkodliwienia

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo z uwagi na nieuwzględniony podział na kategorie odpadów
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI ŚRODOWISKOWYMI [2016]
GRI 307307-1Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa oraz/lub regulacji dotyczących ochrony środowiska
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE [2016]
GRI 401401-1Pracownicy nowo zatrudnieni oraz odejścia
GRI 401401-2Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY [2018]
GRI 403403-1System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
GRI 403
403-2Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i opis procedur w przypadku wystapienia incydentów/wypadków
GRI 403
403-3Usługi w zakresie medycyny pracy
GRI 403
403-4
Udział pracowników, konsultacje i komunikacja na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403
403-5
Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403
403-6Promocja zdrowia pracowników
GRI 403403-7Zapobieganie negatywnym wpływom na zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz łagodzenie ich bezpośrednio związane z relacjami biznesowymi
GRI 403403-9Urazy związane z pracą

komentarz: Wskaźnik zaraportowany częściowo
EDUKACJA I SZKOLENIA [2016]
GRI 404404-1Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika
GRI 404404-2Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które zapewniają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę
GRI 404404-3Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS [2016]
GRI 405405-1Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku oraz innych wskaźników różnorodności
GRI 405405-2Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia mężczyzn według zajmowanego stanowiska
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI [2016]
GRI 406406-1Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania naprawcze podjęte w tej kwestii
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA [2016]
GRI 413413-1Jednostki biznesowe organizacji uwzględniające zaangażowanie społeczne, mierzenie wpływu i programy rozwojowe
GRI 413413-2Działalność organizacji wywołująca negatywny wpływ na społeczność lokalną
UDZIAŁ W ŻYCIU PUBLICZNYM [2016]
GRI 415415-1Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze, według krajów

komentarz:  W okresie objętym raportowaniem, zgodnie z „Polityką darowizn Grupy Azoty”, nie przekazywano darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze
ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA [2016]
GRI 416416-1Ocena wpływu istotnych kategorii produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
GRI 416416-2Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo
MARKETING ORAZ OZNAKOWANIE PRODUKTÓW I USŁUG [2016]
GRI 417417-1Wymogi wewnętrzne w zakresie oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-2Przypadki niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz informacji na ich temat
GRI 417417-3Przypadki niezgodności z regulacjami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej
ZGODNOŚĆ Z REGULACJAMI SPOŁECZNO-EKONOMICZNYMI [2016]
GRI 419419-1Niezgodność z przepisami prawa i regulacjami społeczno-ekonomicznymi


Poprzednia sekcja
Spis treści
Wprowadzenie